بررسی اثربخشی روش تدریس معکوس بر سواد اطلاعاتی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران،

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 ستادیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران،

4 استاد گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22034/ijes.2022.542672.1194

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش تدریس معکوس بر سواد اطلاعاتی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی با گروه پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه کنترل بودند. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر اهواز در سال تحصیلی 99-1398 بودند که نمونه‌ای 50 نفره به صورت هدفمند انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 25 نفر) گمارده شدند. ابزار اندازه­گیری پژوهش پرسشنامه سواد اطلاعاتی تریلز (2007) و مقیاس اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران(2004) بود. به گروه آزمایش 8 جلسه 70 دقیقه‌ای آموزش روش تدریس معکوس برگمن و سمز (2014) ارائه شد و گروه کنترل هیچ گونه مداخله‌ای دریافت نکردند برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش‌های آماری استنباطی (تحلیل اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی) با نرم افزار Spss24 استفاده شد.  
یافته‌ها: نتایج نشان داد که روش تدریس معکوس بر سواد اطلاعاتی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری باعث افزایش نمرات آنان شد و این اثر تا دوره پیگیری یک ماهه ادامه داشت (05/0>P).
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می‌توان نتیجه گرفت روش آموزش کلاس معکوس باعث افزایش اشتیاق تحصیلی و سواد اطلاعاتی در دانش‌آموزان متوسطه (دوم) می‌شود و از این رو، برنامه‌ریزان نظام آموزشی باید با معرفی و تشریح بیشتر این روش زمینه استفاده بیشتر معلمان در فرایند یاددهی- یادگیری را فراهم کنند.   
 

کلیدواژه‌ها


Abbasi M, Rezaei A, Pirani Z, Aghili A. (2015). Psychology of academic passion. Ardabil, Publications: Mohaghegh Ardabili. (In Persian).
Abid N, Akhtar M. (2020). Relationship between academic engagement and academic achievement: an empirical evidence of secondary school students. Journal of Educational Research, 23(1): 48-59.
Archambault I, Janosz M, Fallu J. S, Pagani, L. S. (2009). Student engagement and its relationship with early high school dropout. journal of adolescence, 32(3): 651-670.
Arnold-Garza S. (2014). The flipped classroom teaching model and its use for information literacy instruction. communications in information literacy, 8(1): 9-21.
Buch G R, Warren C B. (2017). The Flipped classroom: implementing technology to aid in college mathematics student's success. contemporary issues in education research, 10(2): 109-116.
Costa C, Tyner K, Henriques S, Sousa C. (2018). Game creation in youth media and information literacy education. international journal of game-based learning, 8(2): 1-13.
Deng, S. (2021). Comparing students’ engagement in classroom education between china and germany. frontiers in psychology,12: 1-5.
Estevez I, Rodríguez-Llorente C, Pineiro Gonzalez-Suarez, R, Valle A. (2021). School engagement, academic achievement, and self-regulated learning. sustainability, 13(6): 3011-3019.
Ghorbanzadeh P. (2021). Comparison of the effect of reverse education and traditional education on academic motivation of elementary school students. applied educational leadership. 1 (4): 89-60. (In Persian).
Gómez-García G, Hinojo-Lucena F. J, Cáceres-Reche M. P, Ramos Navas-Parejo M. (2020). The contribution of the flipped classroom method to the development of information literacy: a systematic review. sustainability, 12(18): 7273.
Gutiérrez Melchor S. M, Chireac J. M, Tomás Patricia Sancho, Isabel R. (2016). Measuring school engagement: validation and measurement equivalence of the student engagement scale on angolan male and female adolescents, 4(4): 112-129.
Javadi N, Panahali A, Alivandi Vafa, Ma. (2020). Comparison of the effectiveness of reverse classroom teaching method and lecture method on students' academic enthusiasm. Teaching Research, 8 (2), 176-161. (In Persian).
Kaviani H, Leyaghatdar M. J, Zamani Bibi Ishrat, Abedini Y. (2017). Synthesis of reverse classroom educational outcomes in learning teaching activities, educational technology quarterly, 12(1): 78-59. (In Persian).
Khayat M, Hafezi F, Asgari P, Shoushtari M. T. (2021). Comparison of the effectiveness of flipped classroom and traditional teaching method on the components of self-determination and class perception among university students. journal of advances in medical education & professionalism, 9(4): 230. (In Persian).
Khoroushi P, Nili M.R, Abedi A. (2014). Relationship between “cognitive and emotional engagement of learning” and “self-efficiency” of Students farhangian university of isfahan. education strategy in Medical Sciences. 7(4): 229-234. (In Persian).
Kocak O, Goksu I, Goktas Y. (2021). The Factors affecting academic achievement: A systematic review of meta analyses. international online journal of education and teaching, 8(1): 454-484.
Kurbanoğlu S, Akkoyunlu B. (2017). Information literacy and flipped learning. In pathways into information literacy and communities of practice: chandos publishing.
Landoy A, Popa D, Repanovici A. (2020). Basic concepts in information literacy. in collaboration in designing a pedagogical approach in information literacy, Springer, Cham.
Lee G, Wallace A. (2018). Flipped learning in the english as a foreign language classroom: outcomes and perceptions. tesol quarterly, 52(1), 62-84.
Liu Y Q, Li Y F, Theobald J, et al. (2018). Effectiveness of the flipped classroom on the development of self-directed learning in nursing education: a meta-analysis. frontiers of nursing, 5(4): 317-329.
Long T, Cummins J, Waugh M. (2017). Use of the flipped classroom instructional model in higher education: instructors’ perspectives. journal of computing in higher education, 29(2): 179-200.
Murillo L. R, L ́opez J. A, Godoy A. L. (2019). How the flipped classroom affects knowledge, skills, and engagement in higher education: effects on students’ satisfaction. computers & education, 141.(3): 103608.
Nguyen B, Yu X, Japutra A, Chen C. H. S. (2016). Reverse teaching: Exploring student perceptions of “flip teaching”. active learning in higher education, 17(1): 51-61.
Pérez Ruiz A, Collado Agudo J, García de los Salmones M D M, Herrero Crespo A. (2019). An empirical exploration of the perceived effectiveness of a" flipped classroom" in a business communication course. journal of the scholarship of teaching and learning, 19(2): 47-65.
Shao X, Purpur G. (2016). Effects of information literacy skills on student writing and course performance. the journal of academic librarianship, 42(6): 670-678.
Soleymani M. R. (2014). Investigating the relationship between information literacy and academic performance among students. Journal of education and health promotion, 3(3): 1-5.
Ștefenel D, Neagoș I. (2020). Measuring academic engagement among university students in romania during COVID-19 pandemic, 9(2): 3-29.
Tang F, Chen C, Zhu, S, Zhong Y, Wang N, Liang D. (2017). Comparison between flipped classroom and lecture-based classroom in ophthalmology clerkship. Medical Education Online, 22(1); 1–9
Wilcox Brooks A. (2014). information literacy and the flipped classroom. communications in information literacy, 8(2): 40-51.
Zainuddin Z, Perera C.J. (2019). Exploring students’ competence, autonomy and relatedness in the flipped classroom pedagogical model. J. Furth High. Educational, 43(10): 115–126.
دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 255-265
  • تاریخ دریافت: 20 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 27 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 02 اردیبهشت 1401