شناسایی مولفه‌های جانشین‌پروری با تاکید بر آموزش و بررسی وضعیت آنها در بانک تجارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران

10.22034/ijes.2022.545676.1226

چکیده

هدف: جانشین‌پروری نقش مهمی در عملکرد آتی سازمان دارد. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی مولفه‌های جانشین‌پروری با تاکید بر آموزش و بررسی وضعیت آنها در بانک تجارت بود.
روش‌: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجر مقطعی از نوع کمی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان مسئول حوزه منابع انسانی بانک تجارت استان تهران در سال1400به تعداد400نفر بودند که حجم نمونه طبق فرمول کوکران196نفر برآورد که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته جانشین‌پروری با تاکید بر آموزش بود که روایی محتوایی آن با نظر12نفر از خبرگان تایید و پایایی کل آن با روش‌های آلفای کرونباخ75/0و ترکیبی86/0بدست آمد
یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر حاکی از وجود پنج عامل شرایط شغلی (با مولفه‌های عوامل تفویض اختیار و سطوح تصمیم‌گیری، تعهد کاری و اخلاق حرفه‌ای، پویایی، امنیت شغلی، تفکر تحلیلی و کلان‌نگری، سبک رهبری و رضایت شغلی)، منابع انسانی (با مولفه‌های فرهنگ سازمانی، تجزیه و تحلیل شغلی، ارزشیابی عملکرد کارکنان و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی)، سیاست‌های سازمانی (با مولفه‌های اعتماد سازمانی، آموزش و یادگیری، خلاقیت، ذینفعان، سیاست‌ها و قوانین و مزیت رقابتی)، جو سازمانی (با مولفه‌های جو حاکم بر سازمان، غنای دانشی، تجربه و سابقه خدمتی و آینده‌نگری و ریسک‌پذیری) و ارتباطات و توانمندی (با مولفه‌های تعارض درون‌سازمانی، سبک ارتباطی و توانمندسازی) بود که همگی بار عاملی و پایایی مناسبی داشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، پرسشنامه جانشین‌پروری با تاکید بر آموزش ابزاری روا و پایا است و متخصصان و مسئولان می‌توانند از آن جهت برنامه‌ریزی برای جانشین‌پروری استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 235-246
  • تاریخ دریافت: 06 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 05 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401