شناسایی مولفه‌ های جانشین ‌پروری با تاکید بر آموزش و بررسی وضعیت آنها در بانک تجارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران

10.22034/ijes.2022.545676.1226

چکیده

هدف: جانشین‌پروری نقش مهمی در عملکرد آتی سازمان دارد. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی مولفه‌های جانشین‌پروری با تاکید بر آموزش و بررسی وضعیت آنها در بانک تجارت بود.
روش ‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجر مقطعی از نوع کمی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان مسئول حوزه منابع انسانی بانک تجارت استان تهران در سال 1400 (به تعداد 400 نفر) بودند که حجم نمونه طبق فرمول کوکران 196 نفر برآورد که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته جانشین‌پروری با تاکید بر آموزش بود که روایی محتوایی آن با نظر 12 نفر از خبرگان تایید و پایایی کل آن با روش‌های آلفای کرونباخ 75/0 و ترکیبی 86/0 بدست آمد. داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه‌ای در نرم‌افزار SPSS-24 تحلیل شدند.
یافته ‌ها: نتایج مطالعه حاضر حاکی از وجود پنج عامل شرایط شغلی (با مولفه‌های عوامل تفویض اختیار و سطوح تصمیم‌گیری، تعهد کاری و اخلاق حرفه‌ای، پویایی، امنیت شغلی، تفکر تحلیلی و کلان‌نگری، سبک رهبری و رضایت شغلی)، منابع انسانی (با مولفه‌های فرهنگ سازمانی، تجزیه و تحلیل شغلی، ارزشیابی عملکرد کارکنان و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی)، سیاست‌های سازمانی (با مولفه‌های اعتماد سازمانی، آموزش و یادگیری، خلاقیت، ذینفعان، سیاست‌ها و قوانین و مزیت رقابتی)، جو سازمانی (با مولفه‌های جو حاکم بر سازمان، غنای دانشی، تجربه و سابقه خدمتی و آینده‌نگری و ریسک‌پذیری) و ارتباطات و توانمندی (با مولفه‌های تعارض درون‌سازمانی، سبک ارتباطی و توانمندسازی) بود که همگی بار عاملی و پایایی مناسبی داشتند. دیگر نتایج حاکی از آن بود که همه عامل‌ها و مولفه‌های هر یک از عامل‌ها بالاتر از حد متوسط جامعه بودند (001/0P<).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، پرسشنامه جانشین‌پروری با تاکید بر آموزش ابزاری روا و پایا است و متخصصان و مسئولان می‌توانند از آن جهت برنامه‌ریزی برای جانشین‌پروری استفاده نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


Ahmad AR, Ming TZ, Sapry HR. (2020). Effective strategy for succession planning in higher education institutions. Journal of Education and e-Learning Research, 7(2): 203-208.
Babaei Meybodi H, Jamshidi N, Jamshidi S, Karimi Meybodi E. (2021). Ranking of the factors affecting the successful implementation of the succession system in Yazd Broadcasting. Communication Research, 27(104): 149-169. (In Persian)
Baker VL, Lunsford LG, Pifer MJ. (2019). Patching up the "leaking leadership pipeline": Fostering mid-career faculty succession management. Research in Higher Education, 60(6): 823-843.
Barton A. (2019). Preparing for leadership turnover in Christian higher education: Best practices in succession planning. Christian Higher Education, 18(1-2): 37-53.
Czarnowski I, Pszczolkowski P. (2020). A novel framework for decision support system in human resource management. Procedia Computer Science, 176: 1548-1556.
Davoudi SA, Yaghoubi NM, Imani A. (2018). Designing a comprehensive model of talent identification and replacement of the higher education system in Sistan and Baluchestan province. Public Management Researches, 10(4): 251-276. (In Persian)
Deitte LA, Mian AZ, Mullins ME, Desser TS. (2021). Looking ahead: Succession planning for education leadership roles. Journal of the American College of Radiology, 18(12): 1678-1680.
Donner EM, Gridley D, Ulreich S, Bluth EI. (2017). Succession planning and management: The backbone of the radiology group’s future. Journal of the American College of Radiology, 14(1): 125-129.
Dwivedi AK, Shukla S. (2019). Mapping successors’ expectations: decoding factors responsible for effective succession in Indian family businesses. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 38(1-2): 5-18.
Firk S, Schmidt T, Wolff M. (2019). CFO emphasis on value-based management: Performance implications and the challenge of CFO succession. Management Accounting Research, 44: 26-43.
Ghlichlee B, Mashoufi Sh, Ghahremani S. (2017). Studying and prioritizing effective factors on succession planning success in banking industry using multi-criteria decision making methods (Case study: Refah bank). Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources, 4(12): 79-103. (In Persian)
Hakimi Niasari Kh, Mojibi T, Mahdizadeh Ashrafi A, Jahangirifard M. (2020). An analysis of the components of evidence based succession planning in the private sector of Iran. Scientific Journal of Research in Human Resources Management, 12(2): 217-250. (In Persian)
Hashemi SA, Tabrizi KG, Sharifian E. (2021). Identification and prioritization of factors affecting succession in the Ministry of Sport and Youth with competency-based approach. Applied Research of Sport Management, 9(4): 107-116. (In Persian)
HezarJaribi J, SeyedNaghavi MA, Koolivand AR. (2017). Succession pattern of commanders and managers of police forces in Islamic Republic of Iran. Police Management Researches, 12(2): 243-268. (In Persian)
Jafarpour M, Najafbagy R, Aghighi A. (2021). The model of expansion meditation succession planning in Kargaran Refah bank. Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources, 7(27): 63-93. (In Persian)
Kappelides P, Spoor J. (2019). Managing sport volunteers with a disability: Human resource management implications. Sport Management Review, 22(5): 694-707.
Karimi M, Heydari Nejhad S, MehraliZadeh Y. (2020). Developing the succession management pattern based on knowledge management in the ministry of sport and youth based on grounded theory. Sport Management Studies, 12(61): 59-84. (In Persian)
Kim YJ, Kim WG, Choi HM, Phetvaroon K. (2019). The effect of green human resource management on hotel employees’ eco-friendly behavior and environmental performance. International Journal of Hospitality Management, 76(1): 83-93.
Liu C, Eubanks DL, Chater N. (2015). The weakness of strong ties: Sampling bias, social ties, and nepotism in family business succession. The Leadership Quarterly, 26(3): 419-435.
Markoulli MP, Lee CISG, Byington E, Felps WA. (2017). Mapping human resource management: Reviewing the field and charting future directions. Human Resource Management Review, 27(3): 367-396.
Mills KE, Weary DM, Von Keyserlingk MAG. (2021). Graduate Student Literature Review: Challenges and opportunities for human resource management on dairy farms. Journal of Dairy Science, 104(1): 1192-1202.
Mussolino D, Cicellin M, Iacono MP, Consiglio S, Martinez M. (2019). Daughters’ self-positioning in family business succession: A narrative inquiry. Journal of Family Business Strategy, 10(2): 72-86.
O'Donohue M. (2016). Using a knowledge management approach to support effective succession planning in the civil service. Masters Dissertation, Dublin Institute of Technology.
Raby RL, Valeau EJ. (2021). Position training and succession planning for community college international education leaders. Community College Journal of Research and Practice, 45(2): 86-102.
Ritchie M. (2020). Succession planning for successful leadership: Why we need to talk about succession planning! Management in Education, 34(1): 33-37.
Rothwell WJ. (2015). Career planning and succession management: Developing your Organizations talent for today and tomorrow. 2nd Edition, United States: Praeger Publishers.
Yu W, Chavez R, Feng M, Wong CY, Fynes B. (2020). Green human resource management and environmental cooperation: An ability-motivation-opportunity and contingency perspective. International Journal of Production Economics, 219: 224-235.
دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 230-241
  • تاریخ دریافت: 06 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 خرداد 1401