ارائه مدل مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه ازاد اسلامی، خمین، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

10.22034/ijes.2021.541141.1179

چکیده

هدف: مسئولیت اجتماعی یک پارادایم نسبتا جدید مدیریتی است که در آن به ایجاد کسب‌وکار مسئولانه و متعهدانه تاکید می‌شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر زمانی از نوع مقطعی، از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه اجرا از نوع کیفی با استفاده از روش فراترکیب بود. جامعه پژوهش منابع مرتبط با مسئولیت اجتماعی در 20 سال اخیر بودند که از میان 200 مقاله موجود با توجه به ملاک‌های مورد نظر و تعداد 3 مرحله پالایش تعداد 42 مقاله با روش هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با کمک مرور اسناد و یادداشت‌برداری از مقاله‌ها جمع‌آوری که پایایی یافته‌ها با کمک ضریب توافق بین دو کدگذار 86/0 بدست آمد و در نهایت، داده‌ها با روش تحلیل مضمون در نرم‌افزار MAXQDA-10 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که مسئولیت اجتماعی تعداد 65 شاخص، 41 مقوله و 7 بعد داشت که شامل ابعاد اقتصادی (6 مقوله)، اخلاقی (8 مقوله)، محیط‌زیستی (8 مقوله)، کارکنان (6 مقوله)، نهادهای نظارتی (5 مقوله)، جامعه (5 مقوله) و نهادهای حاکمیتی (3 مقوله) بود. در نهایت، مدل مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب طراحی شد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان‌دهنده 7 بعد اقتصادی، اخلاقی، محیط‌زیستی، کارکنان، نهادهای نظارتی، جامعه و نهادهای حاکمیتی برای مدل مسئولیت اجتماعی بود. مدیران و مسئولان سازمانی با کمک ابعاد شناسایی‌شده در پژوهش حاضر می‌توانند زمینه را برای بهبود مسئولیت اجتماعی در سازمان خود فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 210-222
  • تاریخ دریافت: 26 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 17 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401