ارایه مدل ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد اسلام شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام شهر، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2021.541983.1184

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به طراحی و ارایه مدل ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت پرداخت.
روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش ، تلفیقی از نوع روش های کیفی و کمی بود. در مرحله اول از روش کیفی تحلیل محتوا (قیاسی) جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد، جامعه آماری در این مرحله حدوداً 80 منبع در حوزه ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان بود که به صورت هدفمندانتخاب شد. در این تحقیق تعداد 15 نفر از خبرگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان تهران (تمام وقت و حق التدریس) در رشته های مدیریت آموزشی به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفدار از نوع گلوله برفی جهت تعیین روایی مرحله کیفی در نظر گرفته شدند. در مرحله دوم تحقیق،جامعه آماری اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان رشته های مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بودند، تشکیل دادند. که  مطابق اطلاعات سامانه دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران حدودا 2500 نفر بودند.  حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و پس از گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری(نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی تحلیل عاملی تاٌییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8.54  و Excel صورت گرفت.
یافته ها: معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده ابعاد تدریس اثربخش مدرسان دوره های مجازی ، کیفیت خدمات آموزشی در آموزش مجازی ، نفش فناوری اطلاعات در آموزش های مجازی و روش های آموزش الکترونیکی نشان داد که تمامی ضرایب بدست آمده، معنادار بودند.
بحث و نتیجه گیری:  یافته‌های حاصل از تحلیل ابعاد بیانگر آن می باشد که از بین ابعاد مدل ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت ، بعد کیفیت خدمات آموزشی در آموزش مجازی با میانگین (91/0) بیشترین و بعد نقش فناوری اطلاعات در آموزش های مجازی با میانگین ( 75/0) کمترین تاثیر را در ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت دارند.
 
 

کلیدواژه‌ها


Abbasineja A. (2018). Evaluation of in-service training of employees and identification and ranking of factors affecting its effectiveness, Sixth National Conference on Modern Studies and Research in the field of Humanities, Management and Entrepreneurship of Iran, Tehran.
Abtin A. (2011). Presenting a Model for the Development of Electronic Human Resource Management in Governmental Organizations of Iran, PhD Thesis in Public Management, Faculty of Management, University of Tehran.
Anagnostopoulos D, Basmadjian KG, McCrory RS. (2005). The decentered teacher and the construction of social space in the virtual classroom; 107(8): 1699.
Barhamt S. (2016). Journal of Psychology and Educational Sciences, Teacher Development199: 28-30.
Bell B S, Tannenbaum S I, Ford J K, et al. (2017). 100 years of training and development research: What we know and where we should go. Journal of Applied Psychology, 102(3): 305.
Blank G, Groselj D. (2014). Dimensions of Internet use: amount, variety, and types. Information, Communication & Society, 17(4): 417-435.
Delicate Industrial V. (2010). A Study of Quality and Effectiveness Criteria of E-Learning in Higher Education. media. 1 (3): 32-24.
Durišová M, Kucharčíková A, Tokarčíková E. (2015). Assessment of Higher Education Teaching Outcomes (Quality of Higher Education). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174: 2497-2502
    Fathivajargah K, Nasiri F. (2005). Feasibility study of establishing an in-service education system in the Ministry of Education.
Feyzi K. (2003). [Problems and solutions of online universities in Iran. Management Studies in Development and Evolution] 10 (37.38): 118-134.
Goodarzvand M, Esmaieli M. (2011). [The Impact of IT Use on Training Effectiveness]. Journal of New Approach in Educational Management; 2(7): 1-24.
Hadavand S, Kashanchi A. (2013). Factors affecting e-learning. Education Strategies in Medical Sciences. 6 (2): 93-89.
Hosseini I, Tavaei Ayesha, Beybak E. (2018). Measuring the effectiveness of virtual education while serving the educators of Salehabad region (case study), the fourth provincial scientific research conference "From the teacher's point of view".
Jafari Far Z, Khorasani A, Rezaei Zade M. (2016). Identifying and ranking learners' challenges in a virtual human resource development environment. Journal of Technology of education, 11(2): 85-104.
Johnson R D, Lukaszewski K M, Stone D L. (2017). The Importance of the Interface between Humans and Computers on the Effectiveness of eHRM. AIS Transactions on Human-Computer Interaction, 9(1): 23-33.
Kansara A, Hafez M, Kazi L. (2016). Information Technologies in Human Resources Management: An Overview.
Karamalian H and Haghshenas N. (2018), The effectiveness of in-service courses based on information and communication skills on promotion and job satisfaction of teachers in District 1 of Shahrekord, the sixth scientific conference on educational sciences and psychology, social and cultural harms in Iran , Tehran.
Kuipers M C M. (2017). Implement e-HRM successfully?: A study into the criteria to successfully implement e-HRM (Master's thesis, University of Twente).
Manteghi M. (2019). Prevention of Corruption with Emphasis on In-Service Training of Employees, NAJA Scientific Quarterly of Supervision and Inspection, 13(48).
Mazloumian S and Hedayati S A. (2018), In-service training of teachers and its effectiveness in school, the first National Conference on Humanities and Development, Shiraz.
Menville N and Kraemer K. (2016). Review: information technology and organizational performance: an integrative model of it business value. MIS Quarterly, 28(2): 283-322.
Moeini Kia M, Gharibzadeh R. (2019). Metaanalysis of factors related to teachers' organizational commitment, Speakers Publications: Tehran.
Mohammadi F. (2010). The Effect of Evaluating the Performance of Faculty Members Through Intelligent Informational System Result on Improving Their Performance, Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(1): 5-23.
Mohammadi H. (2021). Measuring the effectiveness of in-service training courses (Case study: Mazandaran Regional Water Company). Quarterly Journal of Knowledge Recovery and Semantic Systems, 7(27).
Mohammadi M and Nikpour A. (2014). Investigating the relationship between in-service training and managers' skills, Management Quarterly, 11(33): 78-90.
Motlokoa M E, Sekantsi L P, Monyoloc R P. (2018). The Impact of Training on Employees’ Performance: The Case of Banking Sector in Lesotho, International Journal of Human Resource Studies, 8(2): 16- 30.
Obliged Sarband Kh, Nazari Hashemi,S R, Ebrahimi M. (2021). Investigating the role of in-service training on teachers' job support through knowledge sharing mediation, Quarterly Journal of Applied Educational Leadership, 1(4).
Parsamein K and Yazdani M. (2019). The relationship between in-service training and the efficiency and effectiveness of NAJA staff in Tehran. Quarterly Journal of Law Enforcement Education, 6(22).
Pfoser S, Putz L M, Jung E. (2020). Recommendations for Human Resources Development in Danube Inland Ports. In International Conference on Dynamics in Logistics, 3-20. Springer, Cham.
Pious p. (2003). Human Resources Management and Employment Affairs. Tehran: Agah.
Prasad R K, Jha M K. (2013). quality measures in higher education: a review avd conceptual model. research in business and management , 23-40.
Rashidi MM, Asili GH R. (2002). [Online Education Launching New Technology for Quality Improvement]. Proceedings of the Third Conference of Quality Managers; 131-153.
Romiszoeski A J. (2004). How’s the E-learning Baby? Factors Leading to Success or Failure of an Educational Technology Innovation. Educational Technology-Saddle, 44(1): 5-27.
Shahani A. (1998). Evaluation of in-service training courses from the perspective of extension staff of Mazandaran Agricultural Organization in 1374-76. Master Thesis, Tarbiat Modares University
Shoniregun Ch A, Gane gray S. (2013). "Is e-learning really the Future or a risk?".
Suarez T. M. (1999). Needs Assessment Studies in Intenational Encyclopedia of Teaching. Peragmon Press
     Talebi H. (2006). An analysis of the use and impact of various types of training, and improving the knowledge and skills of employees.
Tanjung W A, Lukman S, Effendy K, Djaenuri A. (2020). Human Resources Development of Public Service Providers in Labuhanbatu Selatan Regency. International Journal of Science and Society, 2(2): 214-224.
Tarzi M,  Parsamein K, Afkaneh S. (2020). The effect of demographic characteristics of the educational program and the support of managers on the effectiveness of in-service courses, Sociology of Education, (13): 120-112.
Tripathi J P, Bansal A. (2017). A Literature Review on Various Models for Evaluating Training Program, IOSR Journal of Business and Management, 19(11): 14-22.
Vakhshuri I, Haqqani M, Sheibani H. (2018). Provide a human resource development model based on technology management. National Conference on the Role of Management in Vision 1404, Rasht, Industrial Engineering Basij Organization of Guilan Province.
Zainal H, Rakib M, Ashar A I, Manda D, Sose A T, Setitit I. (2020). Strategy of human resources development in improving performance Apparatus in the Bone Regency Regional Inspectorate. Pinisi Business Administration Review, 2(1): 35-44.
دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 1-14
  • تاریخ دریافت: 10 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 17 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 20 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 23 فروردین 1401