طراحی الگو تاثیر حالات روان شناختی بر وفاداری کارکنان سازمان آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

10.22034/ijes.2021.529963.1053

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حالات روان­شناختی بر وفاداری کارکنان در آموزش­و­­پرورش انجام شد.
روش­شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش آمیخته (کیفی وکمی) بود. جامعه پژوهش در بخش­کیفی خبرگان تعلیم وتربیت و اساتید روانشناختی بودندکه براساس اصل اشباع نظری به تعداد۲۰نفر انتخاب و باروش نمونه­گیری هدفمند و گلوله برفی مصاحبه شدند. تمام مصاحبه­ها به شیوه تحلیل مضمون کدگذاری و با نرم­افزار Maxqude تحلیل شد. در بخش کمی جامعه آماری شامل کارکنان ستادی، دبیران و مدیران منتخب آموزش­وپرورش استان­قزوین در پائیز ۱۳۹۹به­تعداد ۱۲۰۰نفر و براساس فرمول­کوکران ۲۹۲ نفر به­عنوان نمونه آماری انتخاب شد. روایی پرسش­نامه بااستفاده از روایی صوری و محتوایی تایید شد. پایایی پرسش­نامه با آزمون کرونباخ مقدار ۹۲/۰حاصل شد. تجزیه­وتحلیل داده­ها با تحلیل عاملی استنباطی و با نرم­افزار MICMAC انجام شد. درنهایت برای اعتبار­سنجی معادلات ساختاری و برازش مدل از روش حداقل مربعات­جزئی و نرم­افزار  PLS استفاده شد.
یافته­ها: نتایج بخش کیفی نشان داد ۶۴ شاخص و ۲۶مولفه در قالب ۷بُعد وجودداشت که شامل : بُعدشخصی با مولفه­های(خودکارآمدی، تاب­آوری، عزت­نفس، رفتار­فرانقشی)، بُعد شرایط­شغلی با مولفه­های(حمایت­سرپرستان، استقلال­وآزادی­عمل، توسعه­حرفه­ای، تناسب­شغل- فرد)، بُعدشرایط­سازمانی بامولفه­های(اعتمادسازمانی، فرصت­رشدویادگیری، پاداش­وقدردانی، هویت­واستراتژی­های­سازمانی)، متغیر تعدیل­گر حالات­روان­شناختی با مولفه­های (امنیت­شغلی، تعامل­سازمانی، وجوه­شخصیتی، هنجارهای اجتماعی)، بُعدنتایج فردی با مولفه­های(شورواشتیاق، جذب­درکار، سطح مهارت)، بُعدنتایج­شغلی شامل مولفه­های(رضایت­شغلی، تعهدبه­کار، توانمندسازی) و  بُعد نتایج سازمانی شامل مولفه­های(بهره­وری­مطلوب، بهبودکیفیت، شایسته­سالاری­درسازمان، تکریم­ورضایت ارباب­رجوع) استخراج شده دارای اثر مثبت بر وفاداری کارکنان آموزش­و پرورش بودند. نتایج بخش­کمی نشان داد مدل برازش(۳۹/۰= GOF) مناسبی داشت و مجموعه متغیرهای الگو توانستند به میزان ۷۶/۰­واریانس وفاداری را پش­بینی کنند.
بحث و نتیجه­گیری: براساس یافته­های پژوهش در الگوی ارائه شده می­توان نتیجه گرفت حالات روان­شناختی یکی از مهمترین و حیاتی­ترین عوامل در پرورش وفاداری کارکنان آموزش­وپرورش بود. این نتایج می­تواند زمینه بازنگری و ایجاد تغییرات اساسی در قوانین سازمانی را فراهم آورد.
 

کلیدواژه‌ها


Abbas M & et al. (2016). Impact of psychological capital on innovative performance and job        Canadian, Journal of Administrative Sciences;32(2):128-138.
Aldevani H. (2016). Recognition of effective factors on Supportive Organization emphasis on      human resources in Red Crescent society of Islamic Republic of Iran, Organizational Behaviour Studies Quarterly;15(4):173- 200.
Amirkhani A, Agha Babaei Gh. (2017). The Impact of Organizational Silenc on Organizational      Citizenship Behavior, Management Studies in Development and Evolution; 26(85):109-124.
Aghajani H, Samadi Miarkolaei H, Samadi Miarkolaei H. (2013). Organizational Citizenship Behavior’s Relationship and Staffs' Psychological Empowerment, Journal of Public Administration; 5(2):1-18.
Bouazzaoui M, Wu H, Roehrich JK, et all. (2020). Justice in inter-organizational relationships: A literature review and future research agenda, Industrial Marketing Management; 87:128-137.
Deininger K, Nagarajan H, Singh SK. (2020). Women's political leadership and economy     empowerment: Evidence from public works in India, Journal of Comparative Economics; 48(2):277-291.
Dehghani Soltani M, Mesbahi M, Jamali Z. (2020). Investigating the Role of Motivatio Cultural Intelligence in Improving Organizational Learning with Emphasis on Mediation of Social Capital, Organizational Behaviour Studies Quarterly;9(2):159-188
Donaldson S, andKo I. (2019). Positive organizational psychology, behavior, and scholarship: A review of the emerging literature and evidence base, The Journal of Positive Psychology; 5(3):177-191.
Esmaeili M, Seidzadeh H. (2017). The Survey of Job Satisfaction Eeffect on Performance with Mediating Role of Organizational Loyalty, Management Studies in Development and Evolution; 25(83), 51-68.
Feizy T. kheirandish M, latifi S. (2019). Individual Organizational and Managerial Antecedents and Consequences of Managers Narcissism: Using Document Analysis and Shannon   Entropy, Organizational Behaviour Studies Quarterly; 8(2): 171-188.
Fallah MR. (2018). Identifying and explaining antecedents of human resources empowerment   through knowledge, Journal of Research in Human Resources Management; 10(1):133-160.
Rangriz A, Sajjadi S, Latifi jaliseh. (2019). Factors affecting on work engagement with meta – analysis approach, Journal of Career and Organization Consultin; 10(37):117-146.
 Haffman M. (2018). Moral internalization: Current theory and research, Advances in Experimental Social Psychology; 10: 85-133.
Hsiu-Tsu Cho, Jen-Shou Yang. (2017). How perceptions of organizational politics influence self- determined motivation: The mediating role of work mood, Journal of Asia Pacific Management; 18(21): 121- 138.
Kahrizi K, Tadayon Sangani P, Ahmadabadi A. (2019). Investigating the effect of dimensions of        principals 'ethical leadership on teachers' organizational citizenship behavior, Journal of Teacher Professional Development; 4(1):59-43.
Khamehchi H, Rangriz H. (2021). A Meta- Analysis of the Antecedents and Consequences of Psychological Empowerment of Employees, Organizational Culture Management; 19(1):73-95.
Lauritzen M. (2016). Building peace through education in post-conflict environment: A case study exploring perceptions of best practices International, Journal of educational Development; 14(12):51-77.
Lu-Ming Tseng, Jui-Yun Wu. (2017).  How can financial organizations improve employ loyalty? The effects of ethical leadership psychological contract fulfillment and organizational identification, Leadership & Organization Development Journal Vol; 5(38):679-698.
Mehdad A, Ghasemi H, Ghafouri M. (2019). The effect of organizational loyalty and Organizational embeddedness on Adaptive performance: Moderating role of conscientiousness, Organizational Behavior Studies Quarterly; 8(1): 25-48.
Singh.B. (2018). Antecedents of organizational and community embed dedanses: The roles of support, psychological safety, and need to belong, J Organ Behave; 13(23):339–354.   
Souza AD, Kotian SR, Pandey AK, Rao P, Kalthur SG. (2020). Cadaver as a first teacher: A module to Learn the ethics and values of cadaveric dissection; Journal of Taibah University Medical Sciences; 15(2): 94-101.
 Su X, Lin Y, Chen C, Lowe A. (2019). Are educational managers credible or overconfident?       Evidence from share repurchases in Taiwan, Pacific-Basin Finance Journal; 14(56): 93-112.
Tanusree D, Piyali G. (2019). Linking employee loyalty with job satisfaction using PLS–SEM modeling, OB/HR Indian Institute of Management Ranchi Ranchi Indi; 9(33):35-62.      
yazdan shenas M, Rashtiany M. (2018). Moderating Effects of Role Conflict Work-Fami          Conflict, Trust and Perceived Organizational Justice in the Effect of Job Burnout on Organizational Behavior Studies Quarterly; 7(1):57-80.
دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 150-165
  • تاریخ دریافت: 18 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 15 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401