بررسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین فاکتورهای موفقیت با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 گروه مشاوره، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22034/ijes.2021.529737.1052

چکیده

هدف: هدف از پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین فاکتورهای موفقیت با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان بود.
روش‌ها: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه دانش‌آموزان دختر پایه‌ی یازدهم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 98-1397 بودند. از این جامعه، 400 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. جهت برآورد ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌های خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموز جینک و مورگان(1999)، هویت تحصیلی موفق واز و ایزاکسون(2008)، باورهای معرفت شناختی شومر(1990)، نیازهای اساسی روانشناختی گاردیا و همکاران(2000) و انگیزش پیشرفت هرمنس(1987) بودند. در ادامه داده‌ها با استفاده از روش آماری مدل معادلات ساختاری، در نرم افزار SPSS24 و Amos24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که برازش مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری پژوهش، تأیید شد. نتایج نشان داد که باورهای معرفت شناختی بر انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی، هویت تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش پیشرفت، نیازهای اساسی بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی بر انگیزش پیشرفت، باورهای معرفت شناختی بر هویت تحصیلی موفق و نیازهای اساسی و نهایتا نیازهای اساسی بر هویت تحصیلی موفق تأثیرمبت و معنی-داری سطح 95 درصد اطمینان معنادار دارد(05/0 > P).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، دانش‌آموزانی که دچار افت تحصیلی شده و انگیزش پیشرفت و موفقیت در آنها روند کاهشی دارد را می‌توان با استفاده از مشاوره های روانشناختی در جهت بهبود هویت تحصیلی، باورهای معرفت شناختی و نیازهای اساسی روانشناختی مورد مداخله قرار داد و زمینه پیشرفت تحصیلی را در آنها محیا کرد. نتایج این پژوهش همچنین می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی مناسب در جهت اتخاذ راهکارهای آموزشگاهی مناسب در جهت افزایش انگیزش پیشرفت دانش-آموزان و به تبع آن کاهش افت و بی میلی تحصیلی را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 121-133
  • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 03 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401