ارائه الگوی برنامه درسی مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی از دیدگاه خبرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار برنامه‌ریزی درسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان(خوراسگان)، ایران

10.22034/ijes.2021.540975.1177

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگوی برنامه درسی مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی از دیدگاه خبرگان بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا پژوهشی کیفی با تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی مختلف کشور در سال تحصیلی 400-1399 بودند که به صورت هدفمند 14 نفر انتخاب و تا قاعده اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بود که اعتبار آن با روایی محتوایی (4 خبره  شامل 2 استاد جامعه شناس، 1 استاد روان شناس و 1 استاد علوم تربیتی) مورد بررسی قرار گرفت و برای پایایی نیز از روش توافق کدگذاران استفاده شد که 3 مصاحبه به تصادف انتخاب و با همکار مجربی دیگری کدگذاری شدند که میزان توافق کدگذاری 94/0 حاصل شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش کدگذاری (باز محوری و انتخابی) استفاده شد
یافته‌ها: نتایج نشان داد 39 مضمون اولیه(کدگذاری باز)، 9 مضمون محوری شامل (خانواده محوری، مهارت‌های اقتصادی، مهارت های شهروندی، ارتقای مهارت‌های اخلاقی و دین محوری و در بعد محتوا مهارت‌های زیست محیطی، تفکر انتقادی، مهارت سواد رسانه‌ای و مهارت جسمانی- روانی) و 2 مضمون انتخابی (هدف و محتوا) به عنوان الگوی برنامه درسی مهارت‌های زندگی در دوران ابتدایی وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج می‌توان نتیجه گرفت برنامه ریزان برنامه های درسی می توانند در قالب دو بعد کلی اهداف و محتوا، مهارت های زندگی را در دوره ابتدایی در کتب این دوره ارایه نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


Ahmadzadeh S, Salehi K. (2016). Analysis of the place of life skills development in Iranian preschool curriculum A study based on multiple approaches, the first international conference and the second national conference of the third millennium and humanities, Shiraz.
Etemadi A, Heidari A, Pasha G, Bakhtiarpoor S, Makvandi B. (2020). Effectiveness of life skills training in workplace on job burnout & happiness. Journal of New Approaches in Educational Administration, 11(43), 1-18.
Ghavanlou R, Bayani A, Akbari H, Saemi H. (2020). To design the curriculum scopes of life skills for Iranian Higher Education Students’. Educ Strategy Med Sci. 13 (4), 401-408.
Hashemi S A, Nabavizadeh Z. (2018). The Role of Life Skills in the Curriculum, Fourth National Conference on Community Empowerment in Humanities and Management Studies, Tehran.
Jacobs J. M, Wright P. M. (2018). Transfer of life skills in sport-based youth development programs: A conceptual framework bridging learning to application. Quest, 70(1), 81-99.
Kian M, Ehsangar H, Izanloo B. (2020). The Effect of Hidden Curriculum on Creativity and Social Sills: The Perspective of Elementary Schools. Social Behavior research & Health,4(1), 487-496.
Liu, D., Xianghua, T. (2019). Incorporating social events into school curriculum: How it relates to student growth. Educational Planning, 26(1), 43-50.
Lee G Y, Lee D. Y. (2019). Effects of a life skills-based sexuality education programme on the life-skills, sexuality knowledge, self-management skills for sexual health, and programme satisfaction of adolescents. Sex Education19(5): 519-533.
OECD (2018). Oecd skills outlook 2017: Skills and Global Value Chains. Oecd Publishing.
Owhadi M, Mazāheri H. (2012). Validating the curriculum guide to “life skills and manners” education curriculum. Educational Innovations, 11(4): 165-186.
McMullen J, Eaton P. (2021). The impact of a school-based life skills intervention in Ugandan secondary schools: perspectives of teachers and students. Pastoral Care in Education, 39(1): 4-23.
Mahdavi M, Rasouli S. E, Mahdavi A. (2019). The Role of Life Skills in Elementary Curriculum Planning, 3rd International Conference on Innovation and Research in Educational Sciences, Management and Psychology, Tehran.
Nasheeda A, Abdullah H. B, Krauss S. E, Ahmed, N. B. (2019). A narrative systematic review of life skills education: effectiveness, research gaps and priorities. International Journal of Adolescence and Youth, 24(3): 362-379.
Prajapati R, Sharma B, Sharma D. (2017). Significance of life skills education. Contemporary Issues in Education Research (CIER), 10(1): 1-6.
Rajabivarzani M, Asgari M, Ghasemi H. (2020). Designing an pattern based on UNESCO Life Skills and Physical Fitness with a Consolidated Approach. Educ Strategy Med Sci. 13 (5): 546-555.
Slobik J. (2017). Teaching life skills with the help of games, translated by Elahe Khoshnovis and Mohammad Reza Amirian, Raspina Publications.
Singh B. (2020). Life Skills among Male and Female Students at Elementary Level. Asian Resonance, 8(2): 70-74.
Steptoe A, Jackson S. E. (2018). The life skills of older Americans: association with economic, psychological, social, and health outcomes. Scientific reports8(1): 1-10.
Sarabi M, Ahmadi P. (2019). Pathology of Thinking and Lifestyle Curriculum in First High School. Research in Teaching, 7(1): 211-231.
Saravanakumar A. R. (2020). Life skill education for creative and productive citizens. Journal of Critical Reviews, 7(9): 554-558.
Tan S. (2018). Life skills education: teachers' perceptions in primary school classrooms in Finland and Singapore. Master’s Thesis in Education Spring Term 2018 Department of Education University of Jyväskyl.
دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 109-121
  • تاریخ دریافت: 23 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 01 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401