شناسایی و واکاوی موانع موثر بر نشاط سازمانی در سازمان های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

10.22034/ijes.2021.537484.1144

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی و واکاوی موانع موثر بر نشاط سازمانی در سازمان های دولتی بود.
روش: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی ابعاد و مولفه های مربوط به موانع نشاط سازمانی استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش مدیران و معاونین سازمان های دولتی و اعضای هیأت علمی رشته مدیریت آموزشی، منابع انسانی و روانشناسی تربیتی بودند که بعد از انجام مصاحبه 11 اشباع نظری صورت گرفت. روایی از طریق 4 خبره و توسط دو همکار و پایایی از فرمول کوپای (83/0) بدست آمد.
یافته ها: در نتیجه 9 بعد، 49 مولفه شناسایی شد. بُعد مدیریتی با 5 مولفه ، بعد فردی با 6 مولفه، بُعد سازمانی با 6 مولفه، بِعد اقتصادی با 7 مولفه، بُعد سیاسی با 5 مولفه، بُعد محیط کالبدی با 5 مولفه، بُعد مذهبی-ارزشی با 6 مولفه، بُعد تکنولوژی- فناوری با 4 مولفه و بُعد اجتماعی-فرهنگی با 5 مولفه به عنوان ابعاد و مولفه های اصلی موانع نشاط سازمانی در سازمان های دولتی شناسایی شد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش بُعد فردی با ضریب 0.84، بُعد اقتصادی با ضریب 0.76، بعد مدیریتی با ضریب 0.73، بعد سازمانی با ضریب 0.71، بعد اجتماعی- فرهنگی با ضریب 0.67، بعد محیط کالبدی با ضریب 0.60، بعد مذهبی – ارزشی با ضریب 0.57 و بعد سیاسی با ضریب 0.56 که به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عدم نشاط سازمانی در بین کارکنان دارند

کلیدواژه‌ها


دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 96-107
  • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 30 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401