ارانه الگوی پنهان سازی دانش با تاکید بر طردشدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

10.22034/ijes.2022.251571

چکیده

هدف: هدف این تحقیق ارائه الگوی پنهان سازی دانش با تاکید به طردشدگی درسازمان تامین اجتماعی استانهای شمال کشور بود.
روش: روش تحقیق آمیخته (کمی –کیفی ) و ابزار گردآوری در این تحقیق پرسشنامه ی برگرفته از نظر خبرگان (اساتید دانشگاهی و کارشناسان تامین اجتماعی ) بود. کل جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان تامین اجتماعی حدود ۱۲۸۹نفر بود ، که براساس فرمول کرجسی –مورگان 29۶ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد ند. برای شناسایی مولفه ها از روش دلفی فازی، برای میزان تاثیر متغیرهای تحقیق ازتحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار smart.PLS استفاده شد.
یافته ها: پس از شناسایی مؤلفه‌های پنهان سازی دانش و طردشدگی در سازمان تأمین اجتماعی و انجام مراحل تحقیق، روابط درونی بین متغیرها بیانگر این بود که طردشدگی محل کار متغیر مستقل (تأثیرگذار) و پنهان سازی دانش متغیر وابسته (تأثیرپذیر) بود؛ و در این مدل ضعیف بودن کار تیمی، بالا بودن میزان تنش شغلی و سطح انگیزش شغلی به ترتیب مؤثرترین شاخص‌های علی بود و عدم مشارکت، سازمانی، پیچیدگی دانش و منحصربه‌فرد بودن دانش در سازمان تأمین اجتماعی استان‌های شمال کشور به ترتیب مهم‌ترین شاخص‌های معلول بودند، درنهایت برای اعتبار و برازش مدل از شاخص اشتراک و افزونگی استفاده که مقادیر مثبت شاخص‌ها نشانگر کیفیت مناسب و اعتبار مدل بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد متغیرهای شناسایی شده طردشدگی محل کار بر پنهان سازی دانش تاثیر دارد. در سال های اخیر، انتقال و تعمیم دانش سازمانی در میان کارکنان که موجب هم افزایی کارکردی سازمان ها میشود، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 25 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 10 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 11 اسفند 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401