تدوین الگوی رهبری مبتنی بر ارزش بر اساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش وبرنامه درسی ملی در آموزش و پرورش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان،ایران.

10.22034/ijes.2021.540897.1176

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین واعتبار یابی الگوی رهبری مبتنی بر ارزش بر اساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش وبرنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.
مواد و روش ها: روش پژوهش تحلیل کیفی وبر اساس نظام مقوله بندی استقرایی در دوفاز بوده است.در فاز اول حوزه پژوهش شامل متون سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1390 وبرنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی آموزش وپرورش سال 1391 بودند.جهت نمونه گیری از پاراگراف‌های سند تحول بنیادین وبرنامه درسی ملی به عنوان واحد تحلیل استفاده شد. نمونه‌ها از پاراگراف‌های هر دو سند به تفکیک استخراج وسپس کد گذاری گردیدند ودر ادامه کدهای مشابه حذف شدند. از سند تحول بنیادین 227 ارزش استخراج که پس از حذف یک کد مشابه تعداد به 226ارزش رسیدواز برنامه درسی ملی تعداد 255 ارزش استخراج که پس از حذف یک کد مشابه تعداد به 254 ارزش رسید.جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها از رویکرد مایرینگ در تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. فاز دوم استفاده از تکنیک دلفی بود.نمونه‌ها شامل 15 نفر از خبرگان وصاحب نظران حوزه مدیریت آموزشی وبرنامه ریزی درسی بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. پس از جمع آوری داده‌ها ، آزمون دوجمله ای برای تحلیل داده‌ها انجام واعتبارالگوهای طراحی شده مشخص گردید.پس از جمع آوری داده‌ها وکدگذاری وطبقه بندی، ارزش‌ها در سند تحول بنیادین به سه مقوله اصلی رسالت‌هاو فرآیندهای ساختاری وفرآیندهای محتوایی ودر برنامه درسی ملی به چهار مقوله اصلی، اصول، راهبردها،عناصر وشاخص‌ها تقسیم شدند.

کلیدواژه‌ها


دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 160-171
  • تاریخ دریافت: 22 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اسفند 1400