دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد پژوهشگاه مطالعات و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

3 مدیر گروه علوم تربیتی و استاد تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب تهران، ایران

10.22034/ijes.2022.544208.1206

چکیده

هدف: راهبردهای یادگیری نقش مهمی در عملکرد و پیشرفت تحصیلی دارند و طراحی الگوهای متنوع در این زمینه می‌توانند موثر واقع شوند. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی راهبردهای یادگیری انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و خبرگان دانشگاهی درباره راهبردهای یادگیری در سال 1400 بودند. نمونه پژوهش 15 سند و 20 نفر از خبرگان دانشگاهی بودند که بر اساس اصل اشباع نظری و بعد از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر یادداشت‌برداری و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که روایی آن با روش مثلث‌سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 85/0 بدست آمد. داده‌ها با روش کدگذاری در نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که الگوی راهبردهای یادگیری دارای 47 شاخص، 7 مولفه و 2 بعد بود؛ به‌طوری‌که بعد راهبردهای شناختی دارای 4 مولفه راهبرد تکرار، راهبرد بسط‌دهی، راهبرد سازماندهی و راهبرد ارزشیابی و بعد راهبردهای فراشناختی دارای 3 مولفه راهبرد برنامه‌ریزی، راهبرد نظارت و راهبرد نظم‌دهی بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به شاخص‌ها، مولفه‌ها و ابعاد الگوی راهبردهای یادگیری، برای بهبود عملکرد و پیشرفت تحصیلی فراگیران می‌توان از طریق ارتقای ابعاد و مولفه‌های شناسایی‌شده راهبردهای یادگیری اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pattern Design of Learning Strategies: A Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • Alireza Niroomand 1
  • Ghodsi Ahghar 2
  • Leila Fathi Vernosfadrani 3

1 PhD student, Department of Educational Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Research Institute and Organisation for Research and Curriculum Development

3 Head of Educational Science Dept. & Full Time Professor at Islamic Azad University, South Tehran

چکیده [English]

Purpose: The present study aimed to design a model and validate learning strategies with a data theory approach.
Methodology: Research method in terms of purpose, basic, in terms of research time, cross-sectional; In terms of data type, quality; Depending on the method of data collection or the nature and method of research, the data was the foundation. The research tool was semi-structured interviews.
Findings: The results of the study showed that out of 47 available indicators (items), 7 main components can be identified. Accordingly, it was found that the components of iteration strategy, expansion strategy, organizing strategy, evaluation strategy, cognitive strategies and components of planning strategy, monitoring strategy, regulatory strategy are part of metacognitive strategies. Based on this, a model was designed that had a good reputation.
Conclusion: The results also showed that learning strategies with a data theory approach have a significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Strategies
  • Pattern
  • Data Theory