شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی: یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 استادیارگروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان حکمرانی رفاه عمومی کل کشور در سال 1399 بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 15 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته (7 سوال) جمع‌آوری و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم‌افزار MAXQDA نسخه 10 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی دارای 197 کد باز در 19 کد محوری و 7 کد انتخابی بود. کدهای انتخابی شامل مشارکت (با سه کد محوری مشارکت در ارائه خدمات، مشارکت نهادهای مردمی و تشکل‌ها در حکمرانی و مشارکت در سیاست‌گذاری)، پاسخگویی (با دو کد محوری پاسخگویی به نهادها و نظارت)، کارایی و اثربخشی (با سه کد محوری ارائه طرح‌های اشتغال‌زا، بازدهی بیشتر خدمات و ثبات در اقتصاد)، تصویب و حاکمیت قانون (با چهار کد محوری اتخاذ سیاست‌های صحیح، احترام دولت و مردم به قانون، حفظ امنیت و ثبات در جامعه)، مسئولیت‌پذیری (با سه کد محوری مسئولیت‌پذیری مدیران، نظارت مردم و ایجاد جو مسئولیت‌پذیری فرهنگی)، شفافیت (با دو کد محوری مبارزه با فساد و آزادی رسانه‌ها) و عدالت (با دو کد محوری ارائه خدمات برابر و اثربخش و مقابله با تبعیض‌های اجتماعی) بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: طبق نتایج این پژوهش برای حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی می‌توان کدهای شناسایی‌شده برای آن را از طریق بهبود شرایط و کارگاه‌های آموزشی ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها


Araei V, Ghasemi A, Moeinifar Y. (2018). Policy recommendations about barriers of good governance in public affairs (Case study: Governorate and municipality of Minoodasht). Journal Strategic Studies of Public Policy, 7(25): 113-133.
Atalla TN, Gasim AA, Hunt LC. (2018). Gasoline demand, pricing policy, and social welfare in Saudi Arabia: A quantitative analysis. Energy Policy, 114: 123-133.
Bracaglia V, D'Alfons T, Nastasi A, Sheng D, Wan Y, Zhang A. (2020). High-speed rail networks, capacity investments and social welfare. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 132: 308-323.
Bridges K, Plancher AK, Toledo SD. (2019). Good governance and the influence of the superintendent. AASA Journal of Scholarship & Practice, 16(2): 35-42.
Briec W, Dumas A, Mekki A. (2021). Directional distance functions and social welfare: Some axiomatic and dual properties. Mathematical Social Sciences, 113: 181-190.
Celik F. (2019). Corporate govarnence and welfare/corporate governance in Turkey. Procedia Computer Science, 158: 907-912.
Emam Jomeezade SJ, Shahramnia AM, Safariyan Garmekhani R. (2016). Model of good governance, community and government partners to effectively. Political Science Quarterly, 12(36): 7-40.
Fry M, Hilburn A. (2020). The distributional justice of oil industry social development projects and oil field production activities. The Extractive Industries and Society, 7(2): 647-659.
Helliwell JF, Huang H, Grover S, Wang S. (2018). Empirical linkages between good governance and national well-being. Journal of Comparative Economics, 46(4): 1332-1346.
Karimpour SI, Abedini S, Azizkhani E. (2021). The study of the role of quality of good governance in public welfare (Case study: OIC and OECD member countries). The Journal of Sociology Studies, 14(51): 27-47.
Klimach A, Dawidowicz A, Zrobek R. (2018). The Polish land administration system supporting good governance. Land Use Policy, 79: 547-555.
Kum HC, Stewart CJ, Rose RA, Duncan DF. (2015). Using big data for evidence based governance in child welfare. Children and Youth Services Review, 58: 127-136.
McGregor JA, Te Lintelo DJH, Gupte J, et al. (2017). Wellbeing and urban governance: Who fails, survives or thrives in informal settlements in Bangladeshi cities? Cities, 72(2): 391-402.
Maiti D, Mukherjee A. (2013). Governance, foreign direct investment and domestic welfare. International Review of Economics & Finance, 27: 406-415.
Mollick AS, Rahman K, Islam Khan N, Sadath N. (2018). Evaluation of good governance in a participatory forestry program: A case study in Madhupur Sal forests of Bangladesh. Forest Policy and Economics, 95: 123-137.
Mortenson L. (2022). Integrating social justice-oriented content into English for Academic Purposes (EAP) instruction: A case study. English for Specific Purposes, 65: 1-14.
Mosavi Dijijun M, Zahedivafa M. (2018). Presenting and explaining directional pillars of public welfare strategies pattern: A content analysis of Imam Khomeini’s thoughts. Social Development & Welfare Planning, 9(32): 203-235.
Sepehrinia R, Alborzi M, Kermanshah A, et al. (2019). Creative pattern of transparency with an emphasis on good governance for policy maker organizations in Iran. Quarterly Journal of Innovation and Creativity in Human Sciences, 9(2): 77-102.
Vaghar Mosavi M, Ghods Alavi SA, Abbasi M. (2016). Investigating the role of social entrepreneurship in the development of social justice. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 3(2): 59-76.
Wang X, Wang LFS. (2021). Vertical product differentiation, managerial delegation and social welfare in a vertically-related market. Mathematical Social Sciences, 113: 149-159.
Yeganegi SA, Alvani SM, Memarzadeh Gh. (2016). Ranking indicators of good governance in effective organizations (Case Study: branches of Refah bank in Qazvin province). Iranian Journal of Public Administration Mission, 7(21): 1-9.
Yousaf M, Ihsan F, Ellahi A. (2016). Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan. Government Information Quarterly, 33(1): 200-209.