بررسی پیامدهای حاصل از مدرسه تراز با رویکرد سند تحول بنیادین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار رشته مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای حاصل از مدرسه تراز با رویکرد سند تحول بنیادین بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر ترکیبی (کیفی و کمی) بود. جامعه بخش کیفی مدیران، مسئولان و خبرگان آموزش‌وپرورش و مدارس پیشرو مانند صالح، پژوهش و سبز شهر تهران بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 20 از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شد. جامعه بخش کمی مدیران و معاونان مدارس متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 400-1399 بودند که طبق فرمول کوکران تعداد 291 از آنها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که روایی آن با روش مثلث‌سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 86/0 بدست آمد. همچنین، ابزار پژوهش در بخش کمی پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 97/0 بدست آمد. داده‌ها با روش‌های کدگذاری در نرم‌افزار MAXQDA و تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج کدگذاری نشان داد که پیامدهای حاصل از مدرسه تراز با رویکرد سند تحول بنیادین دارای 31 شاخص در دو بعد مدرسه توانمندساز (با سه مولفه آموزش موثر، فرهنگ کارآمد و نظام پایش) و یادگیری خودراهبر (با دو مولفه آگاهی و راهبردهای یادگیری) بود. همچنین، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز حاکی از بار عاملی بالاتر از 40/0 برای همه گویه‌ها و وجود دو بعد و پنج مولفه مذکور بود. علاوه بر آن، مدل برازش مناسبی داشت و همه گویه‌ها بر مولفه‌های مربوطه اثر معناداری داشتند (05/0P<).
بحث و نتیجه‌گیری: طبق نتایج بدست آمده، برای بهبود وضعیت مدارس و ارتقای مدارس تراز می‌توان از طریق بهبود مدرسه توانمندساز و یادگیری خودراهبر با توجه به مولفه‌های شناسایی‌شده برای آنها اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها


Bano M, Zowghi D, Kearney M, et al. (2018). Mobile learning for science and mathematics school education: A systematic review of empirical evidence. Computers & Education, 121: 30-58.
Baradaran M, Sadat Nayeripour Z. (2020). Saleh school, center for the existence of Hayat Tayyeb, with an emphasis on the local community. Biannual Journal of Islamic Perspective on Educational Science, 8(14): 5-25.
Bazrafshan Moghadam M, Shoghi M, Rahmankhah R. (2016). The place of educational supervision in the fundamental reform document of education (FRDE) in the Islamic republic of Iran. Journal of Foundations of Education, 5(2): 23-43.
Cheng ALF, Yau HK. (2011). Principals' and teachers' perceptions of quality management in Hong Kong primary schools. Quality Assurance in Education, 19(2): 170-186.
Corral-Abos A, Aibar A, Estrada-Tenorio S, et al. (2021). Implications of school type for active commuting to school in primary education students. Travel Behaviour and Society, 24: 143-151.
Eslamieh F, Oladian M, Safari M. (2019). Conceptual design of green schools in Iran. Journal of School Administration, 7(2): 60-81.
Goel S, Husain Z. (2018). Gender, caste, and education in India: A cohort-wise study of drop-out from schools. Research in Social Stratification and Mobility, 58: 54-68.
Guerra PH, Da Silveira JAC, Salvador EP. (2016). Physical activity and nutrition education at the school environment aimed at preventing childhood obesity: evidence from systematic reviews. Jorna de Pediatria, 92(1): 15-23.
Mahdavi Hezaveh M, Maleki H, Mehrmohammadi M, Abbaspour A. (2017). Design of curriculum model for elementary teacher education: In line with the fundamental reform document of education. Quarterly Journal of Teacher Education, 1(1): 47-74.
Mohammadi A, Zolfaghari Zafarani R, Navidadehm M, Torani H. (2020). Identifying factors contributing to competency based appointment of principals in compliance with the clause “guidance and management. Journal of School Administration, 8(2): 218-245.
Pahang N, Mahdioun R, Yarigholi B. (2017). Investigating the quality of schools and identifying related affecting factors: A mixed method research. Journal of School Administration, 5(1): 173-193.
Ra’ouf Malaayeri M, Beheshti S, Eskandari H, Abbaaspoor A. (2019). A model for the competencies to be expected from the female students of Tehran’s Islamic high schools. Quarterly Journal of Education, 35(3): 79-100.
Tokarev A, Skobelin I, Tolstov M, et al. (2021). Development of VR educational instruments for school pre-professional education in a research university. Procedia Computer Science, 190: 750-754.