ارتقاء تعامل مدرسه و خانواده در پیشگیری از سوء رفتارهای اجتماعی نوجوانان: واکاوی ابعاد و مولفه ها با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد تمام، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

10.22034/ijes.2021.542036.1185

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل  ارتقاء تعامل مدرسه و خانواده در پیشگیری از سوء رفتارهای اجتماعی نوجوانان بود.
روش شناسی: روش شناسی پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) و تحلیل مضمون کتب و مقالات مرتبط با موضوع بود. جامعه آماری 10 نفر از متخصصانی که در زمینه مدیریت آموزشی کار پژوهشی انجام داده و خبرگان و صاحب‌نظران و اساتید حوزه مدیریت آموزشی و علوم تربیتی در دانشگاه بودند، انتخاب و مصاحبه با آن‌ها انجام شد. روش نمونه گیری  به صورت هدفمند بود تجزیه وتحلیل داده های کیفی با استفاده از فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح نظام مند راهبرد نظریه داده بنیاد کوربین و اشتراس ( 2008 )، انجام شد. بر اساس این طرح داده های مورد نیاز گردآوری و از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری گزینشی مقوله ها، زیر مقوله ها احصا شدند. نرم افزار  اجرای تحلیل MAXQDA 2018 بود .
یافته ها: پس از بررسی و مطابقت این کدها و حذف کدهای تکراری، کدهای مشترک تعیین و مقولات با پیشینه و مبانی نظری تطابق و مفاهیم مشترک بازنگری شدند. بعد از انجام عملیات کدگذاری باز، در مرحله کدگذاری محوری، مفاهیم (کدها) مشترک و مشابه ازنظر معنائی تعیین و طبقه بندی شدند. در نهایت مدل ارتقاء تعامل مدرسه و خانواده در پیشگیری از سوء رفتارهای اجتماعی نوجوانان توسط خبرگان اعتبار سنجی شد.
بحث و نتیجه گیری: مدل مورد نظر شامل شرایط علی: عامل ساختاری و عامل فرهنگی راهبردها: گسترش امکان مشارکت والدین، گسترش اخلاق حرفه‌ای، وضع قوانین و مقررات و فرهنگ سازی پیامدها :عوامل اجتماعی، عوامل آموزشی؛ زمینه‌ای: تجارب دانش‌آموزان، نقص مدیریتی، نقش تربیتی خانواده  و شرایط مداخله گرشامل : عدم همکاری با خانواده با مربیان، کمبود منابع مالی خانواده، کمبود نیرو متخصص می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


Amighi Rudsari M, Sharifian Jazi F. (2018). Investigating the barriers of parents' interaction with teachers with emphasis on the position of teachers, parents and school management, the third scientific research conference on new approaches in the humanities of Iran, Ilam, Aso System Armon Research Institute.
Chen C Y C. (2019). Understanding school – family contact and academic and behavioral performance among adolescent students in Taiwan. International Journal of School & Educational Psychology, 7 (1): 42-55.
Cook S. C, Rao K, Collins L. (2017). Self-monitoring interventions for students with EBD: Applying UDL to a research-based practice. Beyond Behavior, 26 (1): 19-27.
Dargahi Sh, Et al. (2014). The role of parental supervision and companionship with delinquent peers in high-risk behaviors of single-parent adolescents under the supervision of the mother. Nasim Health Quarterly. 2 (4): 8-1.
Deslandes R, Barma S. (2016). Revisiting the Challenges Linked to Parenting and Home-School Relationships at the High School Level. Canadian Journal of Education, 39 (4), n4.
Fabiano G. A, Pyle K. (2019). Fathers and Their Role in Family-School Partnerships. In Ethnocultural Diversity and the Home-to-School Link (pp. 37-54). Springer, Cham.
Gohari Z, Jamshidi L,  Aminbidakhti A A. (2015). Identifying barriers to parental involvement in the affairs of primary schools in Semnan. Educational planning studies. 14 (7): 162-134.
Golestan A, Salemi Khameneh A, Zarghami E. (2018). Comparison of identity styles, self-efficacy and emotional intelligence in normal adolescents and adolescents with behavioral disorders. Empowering exceptional children. 9 (3): 109-99.
Hammond S I, Waugh W, Satlof-Bedrick E, Brownell C A. (2015). Prosocial Behavior during Childhood and Cultural Variations.
Mirkamali S M. (2018). Human relations in school. Tehran: Yastroon.
Mohammadi Sh, Bijani Mirza T, Hatami M. (2018). The Role of the Family, the School, and the Media in Crime Prevention with Emphasis on International Standards for Governing Commitment to Educate Individuals, Journal of Teaching Research. 6 (4): 258-238.
Piehler T F, Ausherbauer K, Gewirtz A, liske K. (2018). Improving child peer adjustment in military families through parent training: the mediational role of parental locus of control. The Journal of early adolescence, 38 (9): 1322-1343.
Qasemi Z, Maktabi G H, Haji Yakhchali. A. (2017). The relationship between family cohesion, academic support and academic resilience in relation to school and its components. Family Psychology. 4 (2): 102-89.
Radoi M. (2016). School-Family Partnership in The Prevention of Addictive Behavior In Adolescents. Annals of aletiinţifice ale Universităţii »Alexandru Ioan Cuza« din Iaşi. Sociology and Social Assistance, 9 (1): 34-44.
Rahdar M, Seidi M S, Rashidi A. (2020). Analysis of family leisure path to social growth by mediating the quality of parent-adolescent communication and the quality of communication with peers. Social Psychology Research. 10 (37): 44-29.
Ramdass M, Lewis T, Ramdass M, Lewis T. (2012). Towards a model for research on the effects of school organizational health factors on primary school performance in Trinidad & Tobago. International Journal of Educational Development, 32 (3): 482-492.
Safaei Movahed S, Bahadori B. (2018). Investigating the effect of school culture and family cultural capital on students' academic performance. Management and planning in educational systems. 11 (2): 158-127.
Schilling S, French B, Berkowitz S J, et al. (2017). Child – Adult Relationship Enhancement in Primary Care (PriCARE): A randomized trial of a parent training for child behavior problems. Academic pediatrics, 17 (1): 53-60.
Shafipour Z, et al. (2015). Parenting styles and its relationship with children's behavioral problems. Comprehensive nursing and midwifery. 25 (76): 56-49.
Shokohi Yekta M, Parand A. (2014). Behavioral disorders in children and adolescents. Tehran: Teymourzadeh.
Shukri N, et al. (2015). Correlation of high-risk behaviors in student adolescents with parenting styles. Health Promotion Management Quarterly. 5 (1): 82-73.
Smith T E, Sheridan S M, Kim E M, et al. (2020). The effects of family-school partnership interventions on academic and social-emotional functioning: A meta-analysis exploring what works for whom.
Strauss A, Corbin J (1997) Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (2nd edition). Sage Publications: London.
Weeden M, Wills H P, Kottwitz E, Kamps D. (2016). The effects of a class-wide behavior intervention for students with emotional and behavioral disorders. Behavioral Disorders, 42 (1):
Zakeri Kalat V. (2014). Interaction between family and school parents - dynamic and effective interaction. Third National Conference on Mental Health and Wellness.
دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 190-206
  • تاریخ دریافت: 11 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 17 اسفند 1400