اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی انجام شد.
روش‌ شناسی: پژوهش حاضر آمیخته یعنی کیفی و کمی بود. جامعه بخش کیفی خبرگان رشته‌های علوم تربیتی آموزش عالی استان‌های خراسان و جامعه بخش کمی دانشجویان کارشناسی همه رشته‌های آموزش عالی استان‌های خراسان در سال 400-1399 بودند. حجم نمونه بخش کیفی طبق اصل اشباع نظری 15 نفر برآورد که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و حجم نمونه بخش کمی طبق فرمول کوکران 350 نفر برآورد که با توجه به شیوع کووید-19 با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته 92 گویه‌ای بودند که روایی مصاحبه‌ها با روش مثلث‌سازی تایید و پایایی آن با روش هولستی 94/0 و روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 75/0 برآورد شد. داده‌ها با روش‌های کدگذاری و تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج بخش کیفی نشان داد که 92 کد باز و 26 کد محوری در قالب پنج کد گزینشی وجود داشت که شامل خودشناسی (با سه کد آگاهی هیجانی، خودارزیابی صحیح و خودباوری)، تعامل عاطفی (با پنج کد شناخت و درک دیگران، بالندگی دیگران، خدمت‌مداری، هدایت تنوع و آگاهی سیاسی)، روابط جمعی (با هشت کد نفوذ، ارتباطات، مدیریت تضاد، رهبری، تسریع تغییر، پیوندسازی، تشریک مساعی و مشارکت و ظرفیت‌های گروهی)، خودمدیریتی (با پنج کد خودکنترلی، وظیفه‌شناسی، قابلیت اعتماد، انطباق‌پذیری و نوآوری) و خودانگیختگی (با پنج کد رشدگرایی، تعهد، ابتکار، خوش‌بینی و کنش‌های اخلاقی) بودند. نتایج بخش کمی نشان داد که مدل برازش مناسبی داشت و بار عاملی همه کدهای باز، محوری و گزینشی معنادار بودند (001/0P<).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به معتبربودن الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی، استفاده از آن می‌تواند به بهبود عملکرد و اثربخشی آموزش عالی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


Abdolahyar A, Sobhaninejad M, Sajadi SM, Farmahini Farahani M. (2021). Designing creative teaching pattern based on Gilles Deleuze & Felix Guattari’s epistemological components. Research in Curriculum Planning, 18(41): 1-15.
Allendoerfer C, Wilson D, Kim MJ, Burpee E. (2014). Mapping beliefs about teaching to patterns of instruction within science, technology, engineering, and mathematics. Teaching in Higher Education, 19(7): 758-771.
Bansal K. (2020). A relative study of emotional intelligence on self-directed learning. Materials Today: Proceedings, 37(4): 1-4.
Beerenwinkel A, Von Arx M. (2017). Constructivism in practice: An exploratory study of teaching patterns and student motivation in physics classrooms in Finland, Germany and Switzerland. Research in Science Education, 47(2): 237-255.
Cerit E, Simsek N. (2021). A social skills development training programme to improve adolescents' psychological resilience and emotional intelligence level. Archives of Psychiatric Nursing, 35(6): 610-616.
Eftekhari H, Makiabadi M, Abedi Z. (2019). The design of the teaching model of fractional multiplication in the number (operator) with emphasis on the spatial intelligence of students in the fifth grade of Mashkan martyrs elementary school. Quarterly Journal of Education Studies, 5(19): 1-15.
Eslamian H, Jafari Sani H, Goodarzi Z, Eslamian Z. (2014). Study the relationship between emotional intelligence and how to apply the standards of effective teaching by faculty medical sciences. Iranian Journal of Medical Education, 14(8): 685-694.
Eyal L, Gil E. (2020). Design patterns for teaching in academic settings in future learning spaces. British Journal of Educational Technology, 51(4): 1061-1077.
Fallahi V, Rostami K. (2012). On the role of emotional intelligence in secondary teachers’ teaching effectiveness. Journal of New Approaches in Educational Administration, 3(1): 167-188. (In Persian)
Ganji M, Zahed-Babelan A, Moeinikia M. (2012). Meta-analysis of studies carried out regarding the role of teaching models in students' academic achievement. Journal of School Psychology, 1(1): 93-107.
Haghani F, Aminian B, Changiz T, Jamshidian S. (2014). Development and psychometric evaluation of a tool for assessing emotional intelligence in teaching. Iranian Journal of Medical Education, 13(12): 1127-1137.
Janchai W, Siddoo V, Sawattawee J. (2019). Andragogical teaching patterns appropriate for work-integrated learning in the information technology industry. International Journal of Work-Integrated Learning, 20(3): 283-299.
Keshavarzi M, Yarmohammadian MH, Nadi MA. (2018). Designing the pattern of the teaching methods based on the futures studies development in the Curriculum of the Iran higher education.  Journal of New Approaches in Educational Administration, 8(4): 157-173.
Khadive A, Madadi R, Hazratian T. (2021). Investigating the relationship between emotional intelligence and academic performance of graduate students of Tabriz University of medical sciences. Journal of Psychological Science, 20(99): 405-411.
Khoshnodifar Z, Abbasi E, Farhadian H, Salehiarjomand H, Rezaei A. (2020). Applying the team member teaching design (TMTD) model to strengthen teamwork behavior and academic achievement of Arak University student. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 51(3): 603-616.
Meng-Yue C, Dan L, Jun W. (2020). A study of college English culture intelligence-aided teaching system and teaching pattern. English Language Teaching, 13(3): 77-83.
Nozohouri R, Poushaneh K, Asareh AR, Rasouli S. (2015). The comparison of active and passive teaching methods effects on emotional intelligence (EQ). Technology of Education Journal, 7(4): 281-287.
Ozdemir S. (2018). The effect of argumentative text pattern teaching on success of constituting argumentative text elements. World Journal of Education, 8(5): 112-122.
Prentice C. (2019). Managing service encounters with emotional intelligence. Journal of Retailing and Consumer Services, 51: 344-351.
Weis HB, Pickett ML, Weis JJ, Dorsey O, Bailey LW, Gardner AK, et al. (2020). Faculty emotional intelligence matters for resident education. Journal of Surgical Education, 77(5): 1132-1137.
Zhang L, Cao T, Wang Y. (2018). The mediation role of leadership styles in integrated project collaboration: An emotional intelligence perspective. International Journal of Project Management, 36(2): 317-330.