ارائه مدلی برای چالش های اقتصادی- اجتماعی خصوصی سازی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جامعه شناسی ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/ijes.2021.534752.1122

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای چالش های اقتصادی- اجتماعی خصوصی سازی آموزش و پرورش بود.
روش: روش انجام این پژوهش ترکیبی (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه خصوصی سازی و بازاریابی استراتژیک و اموزشی در نظر گرفته شد. که بعد از انجام 11 مصاحبه با اعضای هیأت علمی به عنوان خبره، اشباع نظری صورت گرفت. روایی از طریق 4 خبره و توسط دو همکار در آموزش و پرورش و پایایی از فرمول کوپای (633/0) بدست آمد ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. . برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی ابعاد و مؤلفه ها استفاده شد.
یافته ها: در نهایت چالش ها در 2 بعد کلان و خرد، و هر بعد در6 مولفه ( مشوق، بازدارنده، ضعف، قوت، پیامد و سازوکار اجرایی) و برای سطح کلان 68 شاخص و در سطح خرد 96 شاخص مورد شناسایی قرار گرفتند. در نهایت مدل ارائه شده از مجموع دو بعد کلان و خرد با روش معادلات ساختاری ترسیم شد و نتایج نشان داد که بُعد خرد با ضریب 0.573 بیشترین تاثیر را نسبت به بُعد کلان با ضریب 0.347 داشت که نشان از تاثیر 57% چالش های خرد اقتصادی – اجتماعی دارد.
نتیجه گیری: بر اسا یافته های پژوهش عوامل اجتماعی بر خصوصی سازی آموزش و پرورش تاثیر بیشتری نسبت به سایر عوامل دارد

کلیدواژه‌ها


دوره 14، شماره 2
پاییز و زمستان 1400
صفحه 166-179
  • تاریخ دریافت: 04 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1400