مقایسه عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان مدارس تیزهوشان و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزش عالی، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران.

2 دانش آموخته رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران.

10.22034/ijes.2021.534408.1116

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی انجام شد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا علی- مقایسه‌ای بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی شهرستان تالش در سال تحصیلی 98-1397 بودند. جامعه دانش‌آموزان دختر تیزهوش 104 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 82 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب و بر همین اساس 82 نفر از دانش‌آموزان دختر عادی که با آنها همتا شده بودند نیز برای مقایسه به روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه عملکرد تحصیلی (Pham & Taylor, 1999) و چک‌لیست تجدیدنظرشده نشانه‌های اختلال‌های روانی (Drogatis, Lipman & Covi, 1973) بودند. داده‌ها با روش آزمون تی وابسته در نرم‌افزار SPSS-20 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی از نظر عملکرد تحصیلی و هر پنج مولفه آن شامل خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه‌ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش تفاوت معناداری داشتند (05/0P<). به عبارت دیگر، دانش‌آموزان دختر تیزهوش از نظر عملکرد تحصیلی و مولفه‌های آن وضعیت بهتری داشتند. دیگر یافته‌ها نشان داد که دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی فقط از نظر دو مولفه سلامت روان شامل شکایات جسمانی و وسواسی- اجباری تفاوت معناداری داشتند (05/0P<)، اما از نظر کل سلامت روان و سایر مولفه‌های آن شامل حساسیت بین‌فردی، افسردگی،‌ اضطراب، پرخاشگری، هراس، افکار پارانوییدی و روان‌پریشی تفاوت معناداری نداشتند (05/0P>). به عبارت دیگر، دانش‌آموزان دختر تیزهوش فقط از نظر دو مولفه شکایات جسمانی و وسواسی- اجباری وضعیت بدتری داشتند، اما نظر کل سلامت روان و سایر مولفه‌ها تفاوت معناداری نداشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، برنامه‌ریزی برای بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر عادی و کاهش شکایات جسمانی و وسواسی- اجباری دانش‌آموزان دختر تیزهوش ضروری است.

کلیدواژه‌ها


دوره 14، شماره 2
پاییز و زمستان 1400
صفحه 153-165
  • تاریخ دریافت: 29 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 15 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 07 مهر 1400