مقایسه تاثیر الگوی طراحی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی-انگیزشی کلر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

10.22034/ijes.2021.534387.1115

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی- انگیزشی کلر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پایه هفتم انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پایه هفتم شهر زاهدان در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از میان آنان 60 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه مساوی شامل دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش اول با روش الگوی آموزشی گانیه و گروه آزمایش دوم با روش الگوی آموزشی- انگیزشی کلر به مدت هشت جلسه 45 دقیقه آموزش دیدند و گروه کنترل با روش مرسوم آموزش دید. داده‌ها با پرسشنامه انگیزش تحصیلی (Harter, 1981) جمع‌آوری و با روش تحلیل کوواریانس تک‌متغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم‌افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که هر دو روش الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی- انگیزشی کلر در مقایسه با گروه کنترل باعث افزایش معنادار انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان شدند (05/0P<)، اما بین دو روش آموزشی در افزایش انگیزش تحصیلی آنان تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0P>).
نتیجه‌گیری: با توجه به اثربخشی هر دو روش مداخله، می‌توان از هر دو روش الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی- انگیزشی کلر جهت بهبود انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


دوره 14، شماره 2
پاییز و زمستان 1400
صفحه 140-152
  • تاریخ دریافت: 29 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1400