شناسایی موانع و چالش‌های اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزش عالی و اثر آن بر نوآوری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران

3 دانشـیار مــدیریت دولتـی، واحد کرمـان، دانشـگاه آزاد اســلامی، کرمـان، ایـران

10.22034/ijes.2021.529063.1044

چکیده

هدف: ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ شناسایی موانع و چالش‌های اجرای برنامه‌ریزی‌ استراتژیک در نظام آموزش عالی و اثر آن بر نوآوری سازمانی بود.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر روش اجرا تلفیقی (کیفی- کمّی) بود. جامعه بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی در رشته‌های برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی در سال تحصیلی 1399 بودند که تعداد 30 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند در بخش کمّی نیز جامعه آماری شامل روﺳﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه‌‌های مختلف استان خراسان رضوی در سال تحصیلی 1399-1398 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 320 ﻧﻔﺮ بودند ﮐـﻪ بر اساس فرمول کوکران تعداد 175 ﻧﻔﺮ با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته موانع و چالش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک با 50 گویه، اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک برایسون(2010) و نوآوری سازمانی اسماعیل(2002) بود که روایی محتوایی پرسشنامه موانع و چالش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک با نظر متخصصان تأیید و پایایی پرسشنامه‌ها با روش آلفای کرونباخ برای هر سه ابزار به ترتیب93/0، 91/0 و 94/0 حاصل شد. تحلیل داده‌های بخش کیفی با روش تحلیل مضمون و در بخش کمّی از آماره‌های توصیفی با نرم‌افزار Spss26 و مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Smart pls24 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد موانع و چالش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در 5 مؤلفه اصلی (ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮدی، ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺤﯿﻄﯽ، برنامه‌ریزی و مدیریتی بودند. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد ﺑﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و چالش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک ﺑﺎ اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک اثر ﻣﻌﻨﯽ‌دار و ﻣﻌﮑﻮس با ضریب مسیر (74/0) و ﺑﯿﻦ اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک و نوآوری سازمانی اثر معنی‌دار و ﻣﺜﺒﺖ با ضریب مسیر (84/0) وﺟﻮد دارد (05/0≥P).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت نظام آموزش عالی برای افزایش نواوری سازمانی باید از برنامه‌ریزی استراتژیک مناسبی برخوردار باشد و جهت تحقق آن باید موانع و چالش‌های مختلف درون و برون سازمانی را اولویت‌بندی نماید.

کلیدواژه‌ها


دوره 14، شماره 2
پاییز و زمستان 1400
صفحه 101-114
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1400