واکاوی شاخصه های نوع دوستی در برنامه درسی هدیه های آسمان دوره ابتدایی: یک تحلیل کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

آموزگار/ وزارت آموزش و پرورش

10.22034/ijes.2021.528351.1041

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخصه‌های نوع‌دوستی در برنامه درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی انجام شد.
روش: رویکرد پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی از نوع مطالعه اسنادی بود. جامعه پژوهش شامل کتب هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی(پایه دوم تا ششم) در سال تحصیلی 1400-1399 بود که با توجه به ماهیت موضوع کتب همه پایه ها به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت اعتبار بخشی به دقت و صحت داده‌ها از روش خود بازبینی محقق و مرور همتایان و برای پایایی داده‌ها از بررسی همزمان استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از فهرست وارسی و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا به شیوه کدگذاری دستی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق 6 مقوله اصلی، 16 مقوله فرعی و 98 مفهوم را در بر گرفت که مقوله های اصلی تعلق خانوادگی(خویشاوند دوستی، حب ذاتی)، دوست گزینی(مهارت ارتباطی، پیوندگرایی زیستی، مردم مداری)، اجتماعی سازی(شهروندگرایی، هم نوع گرایی، همزیست پذیری)، آموزش پذیری(آگاه سازی، مشاوره پذیری، خوش بین سازی)، اصالت پروری(اعتمادسازی، امنیت اقتصادی)، خویشتن شناسی(خودستیزی، خودسازی، دغدغه مندی) در آن شناسایی گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که نوع‌دوستی از طریق آموزش اجتماعی، ضمن ارتقا جایگاه و نقش دانش آموزان، صلاحیت های فردی و گروهی شان را توسعه داده و آنها را نسبت به کنش‌ها و پدیده های زنده جامعه مسئولیت پذیر به بار آورد.

کلیدواژه‌ها


دوره 14، شماره 2
پاییز و زمستان 1400
صفحه 89-100
  • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 12 مهر 1400