ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد.
روش شناسی: نوع روش پژوهش حاضر، آمیخته اکتشافی(کیفی- کمّی) و از نظر هدف پژوهشی کاربردی بود. در بخش کیفی با استفاده از پانل دلفی، تعداد 15 خبره(حوزه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1399) در سه دور در تکمیل پرسشنامه‌ها تا تعیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های فرهنگ سازمانی مشارکت داشتند. در بخش کمّی نیز جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان(8023) در سال 1399 بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 367 نفر به عنوان حجم نمونه و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود که توسط خبرگان در پانل دلفی به دست آمد. برای پایایی ابزار نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 82/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از آماره‌های توصیفی(میانگین، فراوانی و درصد) با نرم افزار SPSS24  و استنباطی مدل‌یابی معادلات ساختاری از نرم‌افزارSmart pls V3.2.8  استفاده شد. 
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از روش دلفی نشان داد فرهنگ سازمانی دارای 8 مؤلفه و 54 شاخص بود و ضریب توافق کندال نیز 69/0 حاصل شد. نتایج کمّی پژوهش نیز نشان داد بارهای عاملی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی به ترتیب برای نتیجه محوری برابر با 82/0، تیم‌گرایی برابر با 61/0، حاکمیت و رهبری برابر با 58/0، الگوی ارتباطی مطلوب برابر با 53/0، تأکید بر جزئیات برابر با 49/0، مسئولیت مشترک و ایده پردازی برابر با 41/0 و برای وفق پذیری برابر با 38/0 حاصل شد.  
بحث و نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت فرهنگ سازمانی دارای مؤلفه‌های متعددی است که بر این اساس برنامه‌ریزان و مدیران دانشگاه‌ها می‌توانند با اهمیت دادن به هر یک از این مؤلفه‌ها در جهت ارتقای فرهنگ سازمانی در دانشگاه‌های علوم پزشگی گام‌های مؤثری بر دارند.

کلیدواژه‌ها


Babatunde Y, Sui Pheng L. (2015). TQM implementation through ISO9001: Findings from Chinese construction firms in Nigeria. The TQM Journal, 27(6): 671–682.
Canato A, Ravasi D, Phillips N. (2013). Coerced practice implementation in cases of low cultural fit: Cultural change and practice adaptation during the implementation of Six Sigma at 3M. Academy of Management Journal, 56(6): 1724–1753.
Danaeifard H, Fani A. A, Barati Elham. (2011). Explain the role of organizational culture in organizational silence in the public sector. Public Management Perspectives, 2 (4): 61-82.
Fisher E. M, Wilmoth M. C. (2018). Do I take the job? Assessing fit with the organization. Journal of Professional Nursing, 34(2): 82–86.
Gill G. (2013). Culture, complexity, and informing: How shared beliefs can enhance our search for fitness. In Proceedings of the Informing Science and Information Technology Education Conference (pp. 71-98). Informing Science Institute.
Hutchison N, Burke P, See Tao H. Y, et al. (2019). The influence of organization alignment on the effectiveness of systems engineers. Procedia Computer Science, 153: 80–90.
Isensee C, Teuteberg F, Griese K M, Topi C. (2020). The relationship between organizational culture, sustainability, and digitalization in SMEs: A systematic review. Journal of Cleaner Production, 275.
Jafari M, Amirnejad G. (2017). The Effect of Organizational Culture (Hofstede's Model) on Creativity. Public Policy in Administration, 8(26): 79-89.
Jalali Farahani M, Fereydooni M, Zafari R. (2017). designing a model of the effect of organizational culture on organisational learning and human resources productivity. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 4(1): 41-48.
Kalantari Kh. (2011). Structural Equation Modeling in Socio-Economic Research. Tehran: Farhang Saba.
Kikhanzad M, Saffarian Hamedani S, Zamani F. (2018). Presenting a model of organizational culture in Farhangian University of Mazandaran Province. Journal of Educational Leadership and Management, 12 (2): 173-186.
Kwantes C.T, Boglarsky C.A. (2007). Perception of Organizational Culture Leadership Effectiveness and Personal Effectiveness Across Six Countries. Journal of International Management. 13(2): 204-230.
Mirkamali S, Rezaeian S. (2015). The Effects of Organizational Structure and Culture on Innovation: A Comparative Study of the Central Organizations of the Islamic Azad University, Payame Noor University, the University of Applied Science and Technology, and the University of Tehran. Innovation Management Journal, 4(1): 109-131.
Mokhtaran M, dehdari R. (2015). Understanding organizational culture based on Denison Model in National Iranian Oil Refining and Distribution Company. Farayandno, 10(50): 91-109.
Morcos M. (2018). Organisational culture: Definitions and trends. Research Gate, 1-8.
Naqshbandi M.M, Tabche I. (2018). The interplay of leadership, absorptive capacity, and organizational learning culture in open innovation: Testing a moderated mediation model, Technological Forecasting and Social Change, 133: 156-167.
Pakdel S, Ebrahimi M, Arastoo I. (2014). Recognize Organizational Culture based on Denison Model (Case: Mills Complex of Shiraz Flour and Dudley (Tina)). Organizational Culture Management, 12(4): 741-761.
Reidhead C. (2020). Impact of organizational culture on employee satisfaction: A case of Hilton hotel, United Kingdom. Journal of Economics and Business, 3(1): 432-437.
Saeidi P. (2010). The Recognition of Organizational Culture on the Basis of Quinn and Gareth. Journal of Educational Psychology, 1(2)/: 44-54.
Schein E.H. (2010). Organizational culture and leadership, fourth. ed. Jossey-Bass, San Francisco.
Seidel M, Seidel R, Tedford D, et al. (2008). A Systems Modeling Approach to Support Environmentally Sustainable Business Development in Manufacturing SMEs. Int. J. Ind. Syst. Eng., 1305–1313.
Shan J, Jolly D. R. (2012). Accumulation of Technological Innovation Capability and Competitive Performance: A Quantitative Study in Chinese Electronic Information Industry. International Journal of Innovation and Technology Management. 9: 1-7.
Vakili N, Saremi S. (2016). Cultures Investigate the Relationship between Organizational Iran in Department of Medical Sciences and organizational learning. the journal of modern thoughts in education, 11(1): 110-99.
Wahyuningsih S. H, Sudiro A, Troena E. A, Irawanto D. (2019). Analysis of organizational culture with denison’s model approach for international business competitiveness. Problems and perspectives in management, 17(1): 142-151.
Yasavoli A R, Salajeghe S, Shekari G A, Sheikhi A. (2019). The Relationship between Organizational Culture and Productivity Effects in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences. JNKUMS. 10 (4): 40-44.
Yuseon A, Jiyeon Kang RN. (2016). Relationship between Organizational Culture and Workplace Bullying among Korean Nurses. Journal of Asian Nursing Research 10(3): 234-239.