ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

3 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

10.22034/ijes.2021.534701.1121

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی - همبستگی بود. جامعه این پژوهش مدیران مدارس استان قم در سال تحصیلی 99-1398 بودند که تعداد آنها 944 نفر بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 274 نفر برآورد که با توجه به ریزش‌های احتمالی تعداد 300 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند، اما به دلیل 10 پرسشنامه مفقوده تحلیل‌ها برای 290 نفر انجام شد. برای رهبری فرهنگی پرسشنامه محقق‌ساخته 129 گویه‌ای با طیف لیکرت 5 درجه‌ای طراحی و شاخص‌های روانسنجی آن مورد بررسی قرار گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و روایی سازه ابزار با روش تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ در نرم‌افزار SPSS نسخه 25 بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که روایی محتوایی ابزار با نظر متخصصان تایید و بررسی روایی سازه حاکی از آن بود که تعداد 11 گویه به دلیل بار عاملی کمتر از 3/0 از ابزار حذف و ابزار نهایی 118 گویه داشت. پرسشنامه سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس دارای 25 عامل بود که بار عاملی و روایی همگرای همه عامل‌ها بالاتر از 5/0 و پایایی همه آنها بالاتر از 70/0 بود.
نتیجه‌گیری: پرسشنامه سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس با 25 عامل دارای شاخص‌های روانسنجی مناسبی بود. بنابراین، مسئولان و برنامه‌ریزان آموزش‌وپروش جهت انتخاب مدیران می‌توانند از این ابزار استفاده نمایند و بر اساس آن مدیرانی توانمند انتخاب کنند.

کلیدواژه‌ها


دوره 14، شماره 2
پاییز و زمستان 1400
صفحه 60-74
  • تاریخ دریافت: 03 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1400