تحلیل رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مهارت­های ارتباطی مدیران با اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان بود.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل 28 نفر مدیر و 976 نفر دبیر مدارس مقطع دوم متوسطه شهرستان آمل بود. جهت انتخاب نمونه آماری از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شد. بر این اساس تعداد 24 نفر مدیر و 278 نفر دبیر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع­ آوری داده­ها پرسشنامه­های مهارت­های ارتباطی بارتون (1990) و پرسشنامه اثربخشی مدیریت کلاس ایمار و هیکمان (1991) بود. پرسشنامه مهارت­های ارتباطی دارای 18 گویه با سه مولفه «مهارت کلامی، مهارت شنود و مهارت  بازخورد» بود. پرسشنامه اثربخشی مدیریت کلاس نیز شامل 35 سوال بود که سه مولفه «برقراری انضباط در کلاس درس، اثربخشی آموزش والدین  و اثربخشی آموزش شخصی معلم» را می سنجید. روایی پرسشنامه­ها با استفاده از روش روایی صوری و محتوایی تایید شد. پایایی پرسشنامه­ها نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مناسب گزارش شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد.
یافته­­ها: یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین مهارت­های ارتباطی مدیران و مؤلفه­های آن با مؤلفه برقراری انضباط کلاس درس رابطه معنی­داری وجود ندارد، اما بین نمره کل مهارت­های ارتباطی مدیران و مؤلفه­های آن با دیگر نمره کل مدیریت کلاس درس و مؤلفه­های اثربخشی آموزش والدین و اثربخشی آموزش شخصی معلم رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر حاکی از این است که تأثیر مهارت کلامی بر انضباط کلاس درس غیرمعنادار و بر اثربخشی آموزش والدین و اثربخشی آموزش شخصی معلم معنادار می­باشد. هم­چنین، مهارت شنود می­تواند اثربخشی آموزش والدین و اثربخشی آموزش شخصی معلم را به طور معنادار و انضباط کلاس درس  را به صورت غیرمعنادار تبیین کند. در نهایت مهارت بازخورد قادر است اثربخشی آموزش والدین و اثربخشی آموزش شخصی معلم را به شکل معناداری و انضباط کلاس درس را به صورت غیرمعنادار تبیین کند.
بحث و نتیجه­ گیری: بر اساس یافته­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت تقویت مهارت­های ارتباطی مدیران می­تواند در غنی­سازی ارتباطات کلامی و غیرکلامی با والدین دانش­آموزان و نیز کمک به  معلمان در کیفیت بخشی مدیریت کلاس درس تاثیرگذار باشد. 

کلیدواژه‌ها


Alison D. )2017( Teaching Skills List and Examples. Available at: https://www.thebalance.com/teaching-skills-list-2062488.
Ania J, K, Olanipekum S S & Garuba I. (2015). Teachers’ Effectiveness and its Influence on Students’Learning  . Advances in Social Sciences Research Jornal, 2(4): 88-95.
Arici I. (2018) Communication Skills of Students in Fine Arts Departments of Education Faculties. Educational Research and Reviews. 13 (20): 688-695.
Brown T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. Guilford Press.
Bulut I, Topdemir S. (2018) The Math Teachers' Self-Efficacy Beliefs about Classroom Management (A Case Study of Elementary Schools in Diyarbakir). European Journal of Educational Research, 7 (3): 639-652.
Cherly P. (2015) From the Lens of a School Leader: 4 Key Ways to Effectively Communicate with Your School Staff. Available at: https://choiceschool.com/from-the-lens-of-a-school-leader.
Dagal A. B. (2017) Investigation of the Relationship between Communication Skills, Social Competence and Emotion Regulation Skills of Preschool Children in Turkey. Educational Research and Reviews.12 (4) :164-171.
Davis J R. (2017) From Discipline to Dynamic Pedagogy: A Re-Conceptualization of Classroom Management. Berkeley Review of Education, 6 (2): 129-153.
Debora T R. (2015( Cutivating pre-service Teachers’ Classroom Management Skills Through Teching Practicum: A Reflective Practice. TEFLIN Journal - A publication on the teaching and learning of English. 26 (1): 117-128.
Elioz M. (2016) Communication Skills and Learning in Impaired Individuals. Universal Journal of Educational Research, 4 (11): 2589-2594.
Erdem I. (2018) The Correlation between Speech Self-Efficacy and Communication Skills of Pre-Service Turkish Teachers. International Journal of Progressive Education,14 (5): 119-129.
Fazli Y. (2011). Investigating The Effect of Organizational Elements in Improving The Quality of Education in Schools. Research Project Done. General Department of Education of Mazandaran Province.
Gulec S, Leylek B S. (2018) Communication Skills of Classroom Teachers According to Various Variables. Universal Journal of Educational Research. 6 (5): 857-862.
Isik U, Sunay H, Cengiz R. (2018) The Relationship between School Administrators' In-House Communication and Conflict Management Strategies According to Physical Education Teachers' Perceptions. Asian Journal of Education and Training. 4 (4): 266-271.
Karakaya E, Tufan M. (2018) Social Skills, Problem Behaviors and Classroom Management in Inclusive Preschool Settings. Journal of Education and Training Studies, (6) 5: 123-134.
Khan A, Khan S, Zia-Ul-Islam ,. Khan M. (2017) Communication Skills of a Teacher and Its Role in the Development of the Students' Academic Success. Journal of Education and Practice. 8 (1):18-21.
Kline R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press.
Kubat U, Dedebali N C. (2018) Opinions of Science Teachers for Classroom Management. Journal of Education and e-Learning Research, 5 (2):110-117.
Kwok A. (2017) Relationships Between Instrutional Quality and Classroom Management For Beginning Urban Teachers. Educational Research. 46 (7) : 355-365.
Madah A, Hosseinzadeh D. (2016). Investigating the relationship between the efficiency of primary school teachers and the effectiveness of classroom management of primary school teachers in Saveh. Sixth International Conference. Psychology and Social Sciences. Tehran: Mehr Shhraq Conference.
Mohsenian Rad, M. (2014). Human Communications. Tehran: Samat Publications.
Ndidi E P, Alike U. (2018). Principals' Application of Communication Skills as a Correlates of Teachers' Job Performance in Secondary Schools in Anambra State, Nigeria. Online Submission, EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). 4 (7): 229-236.
Page A, Jones M. (2018) Rethinking Teacher Education for Classroom Behaviour Management: Investigation of an Alternative Model Using an Online Professional Experience in an Australian University. Australian Journal of Teacher Education, 43 (11): 84-104.
Rezaian A. (2020). Fundamentals of Organizational Behavior Management. Samat Publications.
Robbins S P. (2018). Fundamentals of Organizational Behavior. (Translated by Ali Parsaiyan and Seyed Mohammad Arabi). Tehran: Cultural Research Office.
Sabanci A, Sahin A, Ozdemir I. (2018) The Correlation between Interpersonal Communication Skills of Inspection Groups and Their Conflict Management Strategies. European Journal of Education Studies. 4 (4):176-196.
Sabanci A, Sahin A, Sonmez M A, Yilmaz O. (2016) The Correlation Between School Managers` Communication Skills and School Cultur.  International Jornal of Progressive Education . 12 (3): 155-171.
Schafer N J. Barker K.S. (2018) Responsive Classroom Management: Empowering Students and Teachers in Urban Schools. Journal of Urban Learning, Teaching, and Research, 14: 27-36.
Selcuk G, Kadi A, Yildirim R, Celebi N. (2018) A Study on Teacher Candidates' Competencies in Classroom Management. Acta Didactica Napocensia, 10(4): 63-68. .
Shabani H. (2020). Educational Skills. Tehran: Samat Publications.
Shakeri Zangir I, Zahid Babalan A, Moeini Kia M. (2014). The relationship between conflict management strategies and principals' communication skills with organizational health in secondary schools. Quarterly Journal of Educational Leadership and Management, 29: 79-100.
Shoulders T, Krei M.S. (2015). Rural High School Teachers` Self-Efficacy in Student Engagment, Instraction Strategies, and classroom Management«. American Secondary Education. 44 (1): 50-61.
Taber R T. (2019) Classroom Management Alphabet: Strategies for Effective Teaching. (Translated by Mohammad Reza Sarkar Arani). Tehran: Madrasa Publications.
Tas A M. (2018) Examination of the Relationship between the Democratic Attitude of Prospective Teachers and Their Communication Skills. Universal Journal of Educational Research, 6 (5):1060-1068.
Uzun T. (2017) Development of the Nonverbal Communication Skills of School Administrators Scale (NCSSAS): Validity, Reliability and Implementation Study. Educational Research and Reviews, 12 (7):442-455.