آسیب‌شناسی مدارس در تجربه زیسته دانش‌آموزی از دیدگاه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، بخش علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 ستاد فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدباهنر، کرمان، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی آسیب‌شناسی مدارس در تجربه زیسته دانش‌آموزی از دیدگاه دانشجویان بود.  
روش شناسی: روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان با تعداد 10440 نفر در سال 400-1399 بود که از میان آنها 18 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها مصاحبه نیمه­­ساختاریافته بود. روایی مصاحبه از طریق دقت در مطرح کردن سؤالات، بکار نگرفتن نظرات شخصی محقق در مصاحبه و تأیید مشارکت­کنندگان از فهم صحیح محقق از تجارب آنها حاصل گردید. روایی سؤالات مصاحبه توسط اساتید صاحب­نظر در حوزه تعلیم و تربیت تأیید گردید. به منظور تأیید پایایی نیز میزان توافق از طریق ضریب همبستگی پیرسون 96%  محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد.
یافته­ها: مطابق با یافته­های پژوهش آسیب­های ناشی از مدارس در چهار مضمون اصلی آموزشی، تربیتی، تعاملی و محیطی-فیزیکی، 12 مضمون فرعی و ۲۷۴ کد اولیه جای گرفتند. مضمون اصلی آموزشی، شامل چهار مضمون فرعی ضعف در روش­های تدریس، ضعف در محتوا، ضعف در نظام ارزشیابی و ضعف در صلاحیت­های حرفه‌ای عوامل انسانی مدرسه؛ مضمون اصلی تربیتی، شامل دو مضمون فرعی ضعف در روش­های تربیتی و ضعف در تربیت دینی به طور خاص؛ مضمون اصلی تعاملی، شامل مضامین فرعی مرتبط با تعامل عوامل انسانی مدرسه با دانش­آموز و مضمون اصلی محیطی-فیزیکی، شامل دو مضمون فرعی فضای حاکم بر مدرسه و ارائه امکانات و تجهیزات می­شدند. علت­های بروز آسیب­ها شامل ضعف در سیستم گزینش معلمان و مدیران، نبود برنامه­ریزی دقیق و جامع و موارد دیگر بودند. پیامدهای ناشی از آسیب­ها نیز شامل مدرسه­گریزی، احساس اضطراب نسبت به مدرسه، کاهش انگیزه پیشرفت و موارد دیگر بودند.
بحث و نتیجه­گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر آسیب­های چهارگانه آموزشی، تربیتی، تعاملی و محیطی-فیزیکی باعث ناکارآمدی و ضعف­های اساسی در نظام تعلیم و تربیت شدند که نیاز به اقدام جدی جهت رفع آنها و بهبود وضعیت نظام آموزشی است. نتایج پژوهش حاضر می­تواند زمینه بازنگری و ایجاد تغییرات اساسی در نظام تعلیم و تربیت را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


Abdoli A, Mirshah Jafari I, Liaghatdar M, Zaiaddine Meymand F. (2015). Pathology of teaching methods in the process of teaching learning from the perspective of teachers and students. Research in Curriculum Planning, 20(12): 117-132.
Bashiri F. (2016). Pathology of equipment and technology issues of secondary schools in district 12 of Tehran. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University.
Bazargan Z, Lavasani M. (2003). Physical violence in school and strategies to prevent and reduce it. Educational Innovations, 6(2): 4-25.
Bernal P, Qureshi J. (2016). Estimating effects of school quality using multiple proxies, Labour Economics, 30: 1-10.
Darvishi L, Jafari P, Soleimani N. (2018). Pathology of effective factors in cultivating students' citizenship competencies. New Educational Ideas, 2(14): 77-104.
Elbedour S, Alsubie F, Aluqdah Sh. (2020). Bawalsah school crisis management planning. Childreen & Schools, 42(4): 208-215.
Garira E. (2020). Needs assessment for the development of educational interventions to improve qulity of education: A case of Zimbawean primary schools. Social Sciences & Humanities Open, 2(1): 1-7.
Ghorchian N, Mahmoodi A. (2004). Development of performance standards for school principals. educational innovations, 2(3): 107-132.
khorshidi R. (2013). Pathology of school management with a view to solar sociology. Sociological Studies of Iran, 11(5): 85-107.
Koc A, Bastas M. (2019). Project schools as a school based management model. Journal of Education and Teaching, 4(9): 923-942.
Lee J. (2012). The effects of the teacher student relationship and academic press on students engagement. International Journal of Education of Research, 53: 330-343.
Main G, Marques J. (2021). Can schools and education policy make children happier? A comparative study 33 countries. Child Indicators Research, 14: 283-339.
 Nearchou F. (2018). Resilience following emotional abuse teachers. Child Abuse & Neglect, 78: 96-106.
Pahang N, Mahdiyon R, Yariqli B. (2017). Identifying factors affecting the quality of schools. School Management, 1(5): 178-193.
Sezar S, Can E. (2020). School happiness a grounded theory education. Policy Analysis and Strategic Research, 15(1): 44-62.
Sibel A, Gomleksi Noori M. (2018). Retugee students view about the the problems they at schools. Education Reform, 7(3): 45-58.
Tabarsi H. (2000). Makarem Akhlagh. Qom: Sharif Razi.
UNESCO (2005). Ducation for all: the quality I'm operative EFA global monitoring report.
Yeigh T, Lynch D, Fradale P, Lawless E, Turner D, Willis R. (2021). Improving schools with blended learning. London: Routledge.