دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد تمام گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی نمایش خلاق بر تنظیم شناختی هیجاندر نوجوانان تیزهوش پرخاشگر بود.
روش پژوهش: در این مطالعه شبهآزمایشی از طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه نوجوانان تیزهوش دختر که در مدارس استعدادهای درخشان شهر تهران مشغول به تحصیل هستند تشکیل دادند. روش نمونهگیری در این پژوهش نمونهگیری در دسترس بود. تعداد نمونه برابر با 30 نفر (۱۵ نفر در گروه شاهد و ۱۵ نفر در گروه آزمایش) بود. ابتدا پرسشنامههای پرخاشگری باس و پری (1992) و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی (2001) تکمیل شد. سپس نوجوانان به تصادف به دو گروه آزمایش و شاهد گمارش شدند. گروه آزمایش طی 12 جلسه در برنامه نمایش خلاق شرکت کردند. پس از اتمام جلسه دوازدهم، و 1 ماه پس از آن (به منظور بررسی ماندگاری برنامه درمانی) پرسشنامهها مجدداً توسط آزمودنیهای هر دو گروه تکمیل شد.به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که تنظیم شناختی هیجان گروه آزمایش پس از مداخله در مقایسه با گروه شاهد به طور معنادار )01/0(p< افزایش یافت.
بحث و نتیجهگیری: به نظر می رسد که برنامه درمانی نمایش خلاق روش مداخله مناسبی برای بهبود تنظیم شناختی هیجان است، بنابراین میتوان از این برنامه برای ارتقاء سلامت نوجوانان تیزهوش پرخاشگر استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

Ahmed SP, Bittencourt-Hewitt A, Sebastian CL. (2015). Neurocognitive bases of emotion regulation development in adolescence. Developmental cognitive neuroscience. 1; 15:11-25.
Alink L R, Cicchetti D, Kim J, Rogosch F A. (2009). Mediating and moderating processes in the relation between maltreatment and psychopathology: Mother-child relationship quality and emotion regulation. Journal of abnormal child psychology, 37(6): 831-843.
Beeman EA. (1974). The effect of male hormone on aggressive behavior in mice. Physiological Zoology. 1; 20(4): 373-405.
Chambers DW. Storytelling and creative drama. WCB/McGraw-Hill; 1970.
Dixon-Gordon KL, Conkey LC, Whalen DJ. (2018). Recent advances in understanding physical health problems in personality disorders. Current opinion in psychology.1; 21:1-5.
 Dunne PB. (2002). Drama therapy techniques in oneto- one treatment with disturbed children and adolescents. Arts in Psychotherapy. 15 (2), 139- 149.
Eesazadegan A, jenaabadi H, saadatmand S. (2010). The relationship between cognitive emotion regulation strategies, emotional creativity, academic performance and mental health in students. Journal of Educational Psychology studies; 7 (12): 71-92.
Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. (2002). Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Leiderdorp, the Netherlands: DATEC. 2002.
Gatta M, Andrea S, Paolo TC, et al. (2010). Analytical psychodrama with adolescents suffering from psycho-behavioral disorder: Short-term effects on psychiatric symptoms. The Arts in psychotherapy. 1;37 (3): 240-7.
Ghasemtabar S, Alahvirdiyani K, Hajitabar M, et al. (2012). The Effect of Creative Drama on Social Development of Preschoolers; 8(32): 405-413.
Hamilton C. (2017). Does Machiavelli's the Prince Have Relevant Lessons for Modern High-Tech Managers and Leaders.
Hamilton, C. (2017). “Q&A. Does Machiavelli’s The Prince have relevant lessons for Modern High Tech Managers and Leaders? 1:40-7.
Holmes P. (2015). The inner world outside: Object relations theory and psychodrama. Routledge.
Hunt N, Marshall K. (2012). Exceptional children and youth. Cengage Learning; Mar 12.
Jalali I, Rafeie H. (2012). The Relationship between Cognitive Emotion Regulation and Conflict Resolution Styles with the Family Process and Content of High School Students in Shiraz. Journal of Modern Pychological Research; 7 (25): 43-61.
Karakelle S. (2009). Enhancing fluent and flexible thinking through the creative drama process. Thinking Skills and Creativity; 4(2):124-9.
Liao Y H, Chen Y L, Chen H C, Chang Y L. (2018). infusing creative pedagogy into an English as a foreign language classroom: Learning performance, creativity, and motivation. Thinking Skills and Creativity. 1; 29:213-23.
Lochman J E, Dishion T J, Powell N P, et al. (2015). Evidence-based preventive intervention for preadolescent aggressive children: One-year outcomes following randomization to group versus individual delivery. Journal of consulting and clinical psychology; 83 (4): 728.
Lundberg A. (2016). Beyond the Gaze. Translations as a Norm-Critical Praxis in Theatre for Children and Young. Nordic Theatre Studies. 22; 28 (1): 94-104.
McAdam E, Johnson D R. (2018). Reducing depressive symptoms in adolescents with posttraumatic stress disorder using drama therapy. Arts Therapies in the Treatment of Depression. 16:48-67.
Potts J A. (2019). profoundly gifted students’ perceptions of virtual classrooms. Gifted child quarterly. 63(1): 58-80.
Rominger C, Papousek I, Weiss EM, et al. (2018). Creative thinking in an emotional context: Specific relevance of executive control of emotion-laden representations in the inventiveness in generating alternative appraisals of negative events. Creativity Research Journal. 3; 30 (3): 256-65.
Sadeghi Sayah A. (2012). The Role of Art-Therapy in Academic, Social and Emotional treatment of Students suffering from Learning Disorder. J Except Educ. 4 (112) :37-44
Sadeghian F, Etemadi O. (2011). The effectiveness of psychodrama group counseling on Organizational feedback and job adjustment among isfahan`s educational employees. Career and Organizational Counseling. 3 (8): 25-40.
Samani S. (2008). Study of Reliability and Validity of the Buss and Perry's Aggression Questionnaire. IJPCP; 13 (4): 359-365
Shahraki Ghadimi Sh, Khajevand Khoshli A, Asadi J. (2019). Effectiveness of drama therapy on emotional, physical and mental components of marital burnout in women. Journal of Social Psychology; 13 (50): 35-44.
Smokowski P R, Bacallao M. (2009). Entre dos mundos/between two worlds youth violence prevention: Comparing psychodramatic and support group delivery formats. Small Group Research; 40(1): 3-27.
Yosefi F. (2007). Examine the relationship between cognitive emotion regulation strategies with depression and anxiety in student’s talented junior centers. Research on Exceptional Children; 6(4): 871-892.