طراحی و تبیین مدل چابکی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه آموزشی آمار، دانشکده آمار ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل چابکی سازمان در شرکت آب و فاضلاب استان تهران بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر ، از منظر بعد زمانی، مقطعی بود. در این تحقیق با بررسی10نفر از اساتید و متخصصان شرکت آب و فاضلاب استان تهران، متغیرهای موثر شناسایی گردید این تحقیق با استفاده از روش داده بنیاد، از نوع تحقیقات مقطعی انجام شد که این داده‎ها در خلال چند هفته جمع‎آوری شد. در این پژوهش از نرم افزار Maxqda  جهت تجزیه و تحلیل داده های کیفی و نظریه پردازی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد تعداد201کد باز از میان 543مفهوم شناسایی شده است. 20مقوله اصلی و49مقوله فرعی شامل اختیار سازمانی، بهبود مستمر،پویایی سازمانی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای فردی، پیامدهای گروهی، تغییر و تحول سازمانی، تقویت مدیریت استراتژیک سازمان، توسعه و توانمندسازی، جو سازمانی، زیرسیستم های مدیریت سازمان، سیستم های اطلاعاتی کارآمد سازمان، شایستگی نیروی انسانی، شرایط اقتصادی مدیریت سازمان، محیط اجتماعی- فرهنگی، محیط جهانی فناوری، محیط سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان مدیریت سازمان، محیط سیاسی مدیریت سازمان، مدیریت چابک سازمان، هماهنگی استراتژیک بوده است.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می بایست با تاکید بر توانایی ها و مهارت های فنی کارکنان سازمان  سعی شود اطلاعات و دانش به‌روز، در اختیار کارکنان قرار داده شود در این راستا باید دوره های آموزشی مناسب برای کارکنان در نظر گرفته شود و سطح توانایی افراد افزایش یابد تا بتوانند دانش های جدید خارجی را به موقع تشخیص و ثبت نمایند.

کلیدواژه‌ها


Amirnejad Gh, Khosravi Pour E, Amirnejad F. (2014). The model of agility of Iranian government organizations (Case study: Ministry of Oil of the Islamic Republic of Iran), Transformation and innovation in management empowerment, Shiraz.
Ashrafi A, Ahad Zare R, Peter T, Afshari S. (2019). The role of business analytics capabilities in bolstering firms’ agility and performance, International Journal of Information Management, (47):1-15.
Bahrami M A, MehdiKiani M, Montazer R, et sl. (2016).The Mediating Role of Organizational Learning in the Relationship of Organizational Intelligence and Organizational Agility, Osong Public Health and Research Perspectives 7(3).
Becker G. (2017). Human Capital. University of Chicago Press, First Edition, Chicago.
Callahan J, Tiffany D D. (2014). An Impressionistic Framework for Theorizing About HRD, Human Resource Development Review. 3: 75.
Chen Y, Wang Y, Nevo S, et al. (2020). IT capability and organizational performance: The roles of business process agility and environmental factors. European Journal of Information Systems, 23(3): 326–342.
Creswell J W, Miller D L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3): 124-130.
Doz Y. (2020) Fostering strategic agility: How individual executives and human resource practices contribute, Human Resource Management Review, 30(1).
Garavan T. (2017). Strategic HRD, Journal of European Industrial Training. 15(1).
Gong Y, Janssen M. (2012). From policy implementation to business process management: Principles for creating flexibility and agility, Government Information Quarterly, (29): 61- 71.
Goodman B, Bates A. (2014). Validation of the learning transfer system inventory: A study of supervisors in the public sector.
Jaklič J, Grublješič T Popovič A. (2018). The role of compatibility in predicting business intelligence and analytics use intentions. International Journal of Information Management, 43: 305–318.
Navarro Cegarra, J G. (‎‏2015‏‎). Structured knowledge ‎processes and firm performance: The role of organizational agility, Journal of Business Research, 69(5): 1544–1549
Raschke R L. (2010). Process-based view of agility: The value contribution of IT and the effects on process outcomes. International Journal of Accounting Information Systems, 11(4): 297–313
Roden S, Nucciarelli A, Li F, Graham G. (2017). Big data and the transformation of operations models: A framework and a new research agenda. Production Planning & Control, 28(11-12): 929–944.
Rouhani S, Ashrafi A, Ravasan A Z, Afshari S. (2018). Business intelligence systems adoption model: An empirical investigation. Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 30(2): 43–70.
Saunders M, Lewis P, Thornhill A. (2009). Research Methods for Business Students. Research methods for business students (p. 649)
Stieglitz S, Mirbabaie M, Ross B, Neuberger C. (2018). Social media analytics–Challenges in topic discovery, data collection, and data preparation. International Journal of Information Management, 39: 156–168.
Tallon P P, Pinsonneault A. (2011). Competing perspectives on the link between strategic information technology alignment and organizational agility: Insights from a mediation model. MIS Quarterly, 35(2): 463–486.
Tallon Paul P, Magno Q, Tim C, Rajeev S. (2019). Information technology and the search for organizational agility: A systematic review with future research possibilities, The Journal of Strategic Information Systems, 28(2): 218-237
Van Oosterhout M, Waarts E, van Hillegersberg J. (2006). Change factors requiring agility and implications for IT. European Journal of Information Systems, 15(2): 132–145.