نقش واسطهای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دو زبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشجوی دکتری گروه روانشناسی ، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاداسلامی، آمل، ایران

4 استادیار گروه آمار، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ، ایران

10.22034/ijes.2021.533753.1111

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه‌ای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر دوزبانه پایه نهم شهرستان ترکمن در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 1200 نفر بودند. نمونه پژوهش 280 نفر بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مقیاس نظریه ذهن (Steerneman, 1994)، پرسشنامه عملکرد تحصیلی (Pham & Taylor, 1999) و مقیاس پردازش هیجانی (Baker & et al, 2010) گردآوری و با روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS-18 و AMOS-23 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مدل نقش واسطه‌ای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه برازش مناسبی داشت. همچنین، نظریه ذهن بر پردازش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوزبانه و پردازش هیجانی بر عملکرد تحصیلی آنان اثر مستقیم و معنادار داشت (05/0>P). علاوه بر آن، نظریه ذهن با نقش واسطه‌ای پردازش هیجانی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوزبانه اثر غیرمستقیم و معنادار داشت (05/0>P).
نتیجه‌گیری: با توجه به روابط مستقیم و غیرمستقیم پژوهش حاضر، برنامه‌ریزی برای بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوزبانه از طریق ارتقای نظریه ذهن و پردازش هیجانی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


دوره 14، شماره 2
پاییز و زمستان 1400
صفحه 275-284
  • تاریخ دریافت: 19 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 16 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 مرداد 1400