ارائه الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه ازاد اسلامی، مرودشت، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

10.22034/ijes.2021.533013.1089

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارائه الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود.
روش‌شناسی: نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش اجرا اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری و خبرگان برنامه‌درسی دانشگاه فرهنگیان در سال 1399 بودند. نمونه پژوهش 20 مورد از اسناد و متون مرتبط با عنوان و 28 نفر از خبرگان بودند که پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه و طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش‌های فیش‌برداری و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده که روایی مصاحبه‌ها با روش مثلث‌سازی و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار (76/0=r) تایید شد. در نهایت داده‌ها با روش تحلیل محتوا با رویکرد قیاسی تحلیل شدند.
یافته‌ها: بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهشی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری شامل چهار بخش اهداف، محتوی و فعالیت‌های یادگیری، روش‌های تدریس و ارزشیابی شناسایی شد. همچنین، بر اساس مصاحبه‌ها نیز عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری برای هر چهار بخش استخراج شد. در نهایت عناصر شناسایی‌شده هر دو بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهشی و مصاحبه‌ها با هم ادغام و بر اساس آن الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان طراحی شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهشی و مصاحبه‌ها، متخصصان و برنامه‌ریزان برنامه‌درسی برای بهبود نظام آموزشی می‌توانند از آن در طراحی اهداف، محتوی و فعالیت‌های یادگیری، روش‌های تدریس و ارزشیابی بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها


دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 36-45
  • تاریخ دریافت: 07 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 02 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 03 مرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 03 مرداد 1400