شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازون ، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران .

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون چاپی درباره رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران در پایگاه‌های اطلاعات علمی بین سال‌های 2019-2000 بودند که با توجه به ملاک‌های مورد نظر تعداد 52 مورد با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری با روش فیش‌برداری به کمک کدگذاری باز، محوری و انتخابی با روش تحلیل مضمون در نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی بر اساس سند تحول بنیادین 206 مضمون پایه، 53 مضمون سازمان‌دهنده و 16 مضمون فراگیر شامل ویژگی‌های معلمان، انگیزه معلمان، برنامه رهبری، گروه معلمان، گروه آموزشی، تخصصی- حرفه‌ای، رشد حرفه‌ای، مسائل و مشکلات معلمان، عوامل مدرسه، شرایط محیطی- آموزشی، شرایط محیطی- کلان، درگیری معلمان در فعالیت‌های حرفه‌ای، ارشادگری، شبکه‌سازی، راهبردهای آموزشی و پیامدهای فردی داشت. همچنین، مضامین جهانی رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی شامل 20 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان‌دهنده و 1 مضمون فراگیر شامل مولفه‌های جهانی و هشت مضمون فراگیر ارشادگری، شبکه‌سازی، رهبری، تخصصی- حرفه‌ای، گروه آموزشی، گروه رهبران، راهبردهای آموزشی و پیامدها بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به مضامین شناسایی‌شده، برنامه‌ریزی برای رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی ضروری است که برای این منظور می‌توان شرایط بهبود مضامین را فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها