شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازون ، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران .

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون چاپی درباره رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران در پایگاه‌های اطلاعات علمی بین سال‌های 2019-2000 بودند که با توجه به ملاک‌های مورد نظر تعداد 52 مورد با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری با روش فیش‌برداری به کمک کدگذاری باز، محوری و انتخابی با روش تحلیل مضمون در نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی بر اساس سند تحول بنیادین 206 مضمون پایه، 53 مضمون سازمان‌دهنده و 16 مضمون فراگیر شامل ویژگی‌های معلمان، انگیزه معلمان، برنامه رهبری، گروه معلمان، گروه آموزشی، تخصصی- حرفه‌ای، رشد حرفه‌ای، مسائل و مشکلات معلمان، عوامل مدرسه، شرایط محیطی- آموزشی، شرایط محیطی- کلان، درگیری معلمان در فعالیت‌های حرفه‌ای، ارشادگری، شبکه‌سازی، راهبردهای آموزشی و پیامدهای فردی داشت. همچنین، مضامین جهانی رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی شامل 20 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان‌دهنده و 1 مضمون فراگیر شامل مولفه‌های جهانی و هشت مضمون فراگیر ارشادگری، شبکه‌سازی، رهبری، تخصصی- حرفه‌ای، گروه آموزشی، گروه رهبران، راهبردهای آموزشی و پیامدها بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به مضامین شناسایی‌شده، برنامه‌ریزی برای رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی ضروری است که برای این منظور می‌توان شرایط بهبود مضامین را فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها


Abdollahi B, Safari A. (2016). The study of key barriers to the teachers’ professional development. Quarterly Journal of Educational Innovations, 15(2): 99-134.
Abedi H, Ahmadabadi A, Ghorooneh D. (2017). Identify professional needs associated with the teaching of faculty members and Teachers at the Farhangian University. Quarterly Journal of Teacher Education, 1(3): 9-43.
Asghari Niary Y, Khalegkhah A, Seyyedkalan SM, Ebrahimpour H. (2016). The role of cognitive mechanisms in teachers' ability of professional development. Journal of School Psychology, 5(1): 139-145.
Bayar A. (2014). The components of effective professional development activities in terms of teachers’ perspective. International Online Journal of Educational Sciences, 6(2): 319-327.
Compen B, De Witte K, Schelfhout W. (2019). The role of teacher professional development in financial literacy education: A systematic literature review. Educational Research Review, 26: 16-31.
Diasti KS, Kuswandono P. (2020). "Thriving through reflecting": Current perspective on teacher professional development research in Asia context. Journal of English Teaching, 6(3): 220-231.
Evens M, Elen J, LArmuseau C, Depaepe F. (2018). Promoting the development of teacher professional knowledge: Integrating content and pedagogy in teacher education. Teaching and Teacher Education, 75: 244-258.
Falkner K, Vivian R, Williams S. (2018). An ecosystem approach to teacher professional development within computer science. Computer Science Education, 28(4): 303-344.
Fatih Karacabey M. (2021). School principal support in teacher professional development. International Journal of Educational Leadership and Management, 9(1): 54-75.
Ghanbari S, Mohammadi B. (2016). Professional development model of high school administrators: A qualitative research. Journal of School Administration, 4(2): 123-143.
Gholami Noghab MH, Pourshafei H, Shahtalebi Hosseinabad B. (2018). Investigating the effective components on professional development of teachers. Quarterly Journal of Educational Leadership & Administration, 12(1): 167-181.
Giraldo F. (2021). A reflection on initiatives for teachers' professional development through language assessment literacy. PROFILE: Issues in Teachers' Professional Development, 23(1): 197-213.
Girvan C, Conneely C, Tangney B. (2016). Extending experiential learning in teacher professional development. Teaching and Teacher Education, 58: 129-139.
Jamali Zavareh B, Nasr Isfahani AR, Nili MR. (2018). The required professional competencies of faculty member in the view of the new changing in higher education (A qualitative study). Journal of Research in Educational Systems, 12(40): 153-179.
Kamarei A, Khorshidi A, Hamidifar F, et al. (2021). Professional development pattern of school principals in technical and vocational schools (using the emerging foundation data theorizing approach). Technology of Education Journal, 15(3): 531-544.
Kyndt E, Gijbels D, Grosemans I, Donche V. (2016). Teachers’ everyday professional development: Mapping informal learning activities, antecedents, and learning outcomes. Review of Educational Research, 86(4): 1111-1150.
Powell CG, Bodur Y. (2019). Teachers’ perceptions of an online professional development experience: Implications for a design and implementation framework. Teaching and Teacher Education, 77: 19-30.
Safari A, Abdollahi B, Naveebrahim A, Zeinabadi H. (2018). Review and explain the antecedents of professional development collaborative educational organizations. Journal of New Approaches in Educational Administration, 9(3): 269-290.
Vaughn MS, De Beer J. (2020). Contextualising science and mathematics teacher professional development in rural areas. Perspectives in Education, 38(2): 213-226.
Yenen ET, Yontm MK. (2020). Teachers' professional development needs: A Q method analysis. Discourse and Communication for Sustainable Education, 11(2): 159-176.