دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران و مقایسه ارزشیابی توصیفی ایران با کشورهای منتخب بود.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان ارزشیابی توصیفی در سال 1399 بودند که با توجه به ملاک‌های ورود به مطالعه تعداد 30 نفر طبق اصل اشباع نظری و با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی به‌عنوان نمونه انتخاب شد. داده‌ها با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران دارای 129 مفهوم و 10 مولفه در 2 بعد نیروی انسانی و برنامه‌درسی بود. نیروی انسانی چهار مولفه توانایی معلمان، عوامل انگیزشی، عوامل ساختاری و عوامل مربوط به دانش‌آموزان و برنامه‌درسی شش مولفه برنامه‌درسی چندبعدی، تناسب برنامه‌درسی با امکانات، تناسب برنامه‌درسی با نیازهای فرد و جامعه، محتوی برنامه‌درسی، انعطاف‌پذیری برنامه‌درسی و رضایت دانش‌آموزان از برنامه‌درسی داشت. در نهایت، ارزشیابی توصیفی ایران با کشورهای آلمان و انگلیس مقایسه و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن بیان شد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، برای پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران باید به نیروی انسانی و برنامه‌درسی توجه ویژه‌ای شود و از طریق بهبود مفاهیم مربوطه به دنبال ارتقای آنها بود.

کلیدواژه‌ها

Afzalkhani M, Tajik Z. (2020). Pathology of descriptive evaluation to realize the process of teaching and learning: A qualitative study. Quarterly Journal of Educational Leadership & Administration, 14(2): 1-20.
Asakereh A, Bahrani T. (2012). Descriptive evaluation of the primary schools: An overview. Information and Knowledge Management, 2(1): 34-37.
Bayrami Farjoud M, Namvar Y. (2018). Lived experiences of elementary teachers from qualitative and descriptive evaluation. Educational Studies in the New Millennium, 1. 1-9.
Beyramipour A, Sharif M, Ja`faree SE, Moulavi H. (2012). Identification and ranking of factors affecting the implementation of descriptive evaluation model in Iranian primary schools. Journal of Curriculum Research, 1(2): 1-28.
Ilik SS, Hacieminoglu E. (2019). Evaluation of elementary science teachers' perceptions regarding inclusive education applications. Journal of Education and Training Studies, 7(10): 19-29.
Karamalian H, Jafari Harandi R, Ebadi H. (2014). A study of the qualitative descriptive evaluation problems from primary school teacher's and manager's point of view. New Educational Approaches, 8(2): 73-92.
Lee I, Mak P, Yuan RE. (2019). Assessment as learning in primary writing classrooms: An exploratory study. Studies in Educational Evaluation, 62(1): 72-81.
Leite C, Fernandes P, Mouraz A. (2014). Curriculum contextualization: A comparative analysis of meanings expressed in Portuguese and English school evaluation. Studies in Educational Evaluation, 43, 133-138.
Lerman DC, Luck KM, Smothermon S, et al. (2020). Training of paraprofessionals by their classroom teachers: A descriptive evaluation of pyramidal training outcomes. Journal of Behavioral Education, 29(4): 675-698.
Ndoro VW. (2006). A descriptive assessment of instruction-based interactions in the preschool classroom. Journal of Applied Behavior Analysis, 39(1): 79-90.
O'Brien S, McNamara G, O'Hara J, Brown M. (2019). Irish teachers, starting on a journey of data use for school self-evaluation. Studies in Educational Evaluation, 60: 1-13.
Organization for Educational Research and Planning. (2015). Teacher guide in descriptive evaluation: For elementary school teachers based on the latest changes in the textbooks of the academic years 2015-16. Second Edition, Tehran: General Office for Supervision of Publication and Distribution of Educational Materials.
Rasouli E, Mirchi A. (2015). Investigate the descriptive evaluation based on managerial, educational, physical and psychological factors from the perspective of primary school teachers in Chalus. Curriculum Development & Educational Planning Research, 4(1): 75-86.
Saeed M, Tahir H, Latif I. (2018). Teachers’ perceptions about the use of classroom assessment techniques in elementary and secondary schools. Bulletin of Education and Research, 40(1): 115-130.
Seifi GhA, Karami M, Jafari Sani H. (2018). Facilitator factors: Predicting the levels of institutionalization of descriptive evaluation. Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, 7(20): 7-32.
Vanden Heuvel-Panhuizen M, Sangari AA, Veldhuis M. (2021). Teachers’ use of descriptive assessment in primary school mathematics education in Iran. Education Sciences, 11(100): 1-23.
Whitt JMO. (2017). A descriptive case study: Elementary teachers’ technology acceptance and classroom integration. Doctor of Education, Lynchburg of Virginia: Liberty University.
Zahed Babelan A, Farajollahi M, Hamrang M. (2013). Effective factors in applying descriptive evaluation from primary school teachers’ point of view. Technology of Education Journal, 6(4): 267-276.
Zarei E. (2009). The effect of descriptive evaluation on creativity and learning participation and academic performance of third grade male and female students in Bandar Abbas city. Journal of Educational Sciences, 16(2): 79-92.