دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی پردیسان، فریدونکنار، ایران.

2 مدرس سما، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و  رفتار آوا با نقش تعدیلی خودکارآمدی و خود نظارتی معلمان تربیت بدنی استان گلستان انجام شد.
روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام شد، جامعه آماری پژوهش شامل معلمان تربیت بدنی استان گلستان با حجم 1840 نفر بود که از بین آنها 318 نفر به عنوان نمونه با استفاده از جدول کرجسی _ مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه انگیزه مدیریت تصویر سازی چوی و همکاران(2015)، آوای کارکنان زهیر و اردوگان(2011) ، خودکارآمدی بتز(2004) و خود نظارتی چوی و همکاران(2015) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری) با نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد.
یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا با نقش تعدیلی خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود داشت لیکن بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا با نقش تعدیلی خود نظارتی رابطه معنی داری وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش متغیر انگیزه مدیریت تصویرسازی، رفتار آوا را تبیین و پیش بینی می نماید یعنی افزایش انگیزه مدیریت تصویرسازی معلمان، باعث افزایش رفتار آوا آنان می شود و برعکس.  

کلیدواژه‌ها

Abbaspour A, Sajadi A, Karimi T, Yazdani,H. (2010). Extra role behaviors for the good of organization or the one itself: the impact of upward impression management on OCB. Journal of Publis Administration, 2(5):107-124.
Bagherpour T, Jahanian R. (2012). The effect of three different types of mental exercises and modeling of self–efficacy on the novice female college students.Research in Curriculum Planning, 9(34): 84-91.
Betz N E. (2004).Contributions of self –efficacy theory of career counseling: A personal perspective. Career development quarterly, 52(1): 340-353.
Byoung K, Hyoung K. (2017) .Subordinates helping, voice, and supervisors evaluation of job performance: The moderating effects of supervisor-attributed motives, Career Development International, 22(3): 222-240.
Choi B, Moon H, Chun J. (2015). Impression management motive and voice: Moderating effects of self-monitoring, self-efficacy, and voice instrument. Asian Journal of Social Psychology, 18(3):1-11.
Darvish H, Shams M. (2017). Study of the Effect of Political Behavior on Voice Organization.Iranian Journal of Public Administration Mission, 8(25): 1-13.
Ho J. (2017). The Effect of Supervisor Support on Employee Voice Behavior based on the Self-Determination Theory: The Moderating Effect of Impression Management Motive .Journal of Entrepreneurship & Organization Management, 6(1): 1-8.
Jen-Wei CH, Yi-Tai S, Cheng Z, et all. (2016). Voice Behavior and Career Success: The Moderating Role of Supervisor Attribution Motives. Universal Journal of Psychology, 4(4): 209-217.
Laramie R, Hataya S, Patrick R. (2019). The Role of Self-Monitoring and Academic Effort in Students’ Career Adaptability and Job Search Self-Efficacy. Journal of Career Assessment, 27(4): 726-740.
Moradiani gilani N, Zardoshtian Sh. (2020). The Mediating Role of Psychological Empowerment in the Relationship between Organizational Virtue and Organizational Commitment. Research on Educational Sport, 8(18): 157-178.
Shiri A, Rezaei Z, Shakarami M. (2016). Examining the Effect of Positive Impression Management on Conflict Management Strategies.Organizational Behavior Studies Quarterly, 5(17): 95-122.
Su X, Yating L, Nancy H. (2017). Voice Behavior, Supervisor Attribution and Employee Performance Appraisal. Sustainability, 9(1): 1-14.
Tabarsa Gh,  Moeini Korbekandi M. (2015). Investigation The Relationship Between Impression Management and Job Burnout.Journal of Management Studies in Development &  Evolution, 23(76): 157-186.
Zehir C, Erdogan E. (2011). The Association between Organizational Silence and Ethical Leadership Through Employee Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences. 24(2): 1389–1404.