طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی ،واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور، ایران.

2 استاد یار، گروه مدیریت ،واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور، ایران

3 دانشیار،گروه مدیریت آموزشی ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد، ایران.

4 استادیار،گروه آمار،واحد نیشابور،دانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور ، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش انجام شد.
روش شناسی: این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان مدیران و معاونان نواحی هفت‌گانه آموزش ‌و پرورش شهرمشهد و دربخش کمی کارکنان آموزش ‌و پرورش نواحی هفت‌گانه شهر مشهد درسال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژوهش در بخش کیفی 30نفر بودند که طبق اصل اشباع نظری باروش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و دربخش کمی 257نفر بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با روش‌های فیش‌برداری، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شدند که روایی صوری و سازه تائید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ برای همه ابعاد بالاتراز 80/0بدست آمد. داده‌های بخش کیفی با روش دلفی و داده‌های بخش کمی با شاخص‌های آمار توصیفی و معادلات ساختاری درنرم‌افزارهای SPSS-26تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های بخش کیفی نشان داد که عدالت سازمانی دارای 4 مؤلفه توزیعی (4زیرمقیاس)، رویه‌ای (3زیرمقیاس)، تعاملی (2زیرمقیاس) و زبانی (2زیرمقیاس) و ارزش‌های فرهنگی اخلاقی دارای چهار مؤلفه ارزش‌های فرهنگی (3زیرمقیاس)، رهبری اخلاقی (4زیرمقیاس)، اخلاق حرفه‌ای (3زیرمقیاس) و جو اخلاقی (2زیرمقیاس) بود. یافته‌های بخش کمی نشان داد که مؤلفه‌های هردو عامل تائید شد، زیرمقیاس‌ها و مؤلفه‌ها بر مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی اثر معناداری داشتند و مدل دارای شاخص‌های برازندگی مناسبی بود.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های پژوهش، مدل نهایی افزایش عدالت سازمانی بارویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش ‌و پرورش طراحی شد که این مدل می‌تواند برای متخصصان آموزش ‌و پرورش تلویحات کاربردی داشته باشد و ازآن‌جهت بهبود سازمان آموزش ‌و پرورش بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها