دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی ،واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور، ایران.

2 استاد یار، گروه مدیریت ،واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور، ایران

3 دانشیار،گروه مدیریت آموزشی ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد، ایران.

4 استادیار،گروه آمار،واحد نیشابور،دانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور ، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش انجام شد.
روش شناسی: این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان مدیران و معاونان نواحی هفت‌گانه آموزش ‌و پرورش شهرمشهد و دربخش کمی کارکنان آموزش ‌و پرورش نواحی هفت‌گانه شهر مشهد درسال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژوهش در بخش کیفی 30نفر بودند که طبق اصل اشباع نظری باروش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و دربخش کمی 257نفر بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با روش‌های فیش‌برداری، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شدند که روایی صوری و سازه تائید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ برای همه ابعاد بالاتراز 80/0بدست آمد. داده‌های بخش کیفی با روش دلفی و داده‌های بخش کمی با شاخص‌های آمار توصیفی و معادلات ساختاری درنرم‌افزارهای SPSS-26تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های بخش کیفی نشان داد که عدالت سازمانی دارای 4 مؤلفه توزیعی (4زیرمقیاس)، رویه‌ای (3زیرمقیاس)، تعاملی (2زیرمقیاس) و زبانی (2زیرمقیاس) و ارزش‌های فرهنگی اخلاقی دارای چهار مؤلفه ارزش‌های فرهنگی (3زیرمقیاس)، رهبری اخلاقی (4زیرمقیاس)، اخلاق حرفه‌ای (3زیرمقیاس) و جو اخلاقی (2زیرمقیاس) بود. یافته‌های بخش کمی نشان داد که مؤلفه‌های هردو عامل تائید شد، زیرمقیاس‌ها و مؤلفه‌ها بر مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی اثر معناداری داشتند و مدل دارای شاخص‌های برازندگی مناسبی بود.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های پژوهش، مدل نهایی افزایش عدالت سازمانی بارویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش ‌و پرورش طراحی شد که این مدل می‌تواند برای متخصصان آموزش ‌و پرورش تلویحات کاربردی داشته باشد و ازآن‌جهت بهبود سازمان آموزش ‌و پرورش بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها

Akram T, Lei S, Haider MJ, Hussain ST. (2020). The impact of organizational justice on employee innovative work behavior: Mediating role of knowledge sharing. Journal of Innovation & Knowledge. 5(2): 117-129.
Arnold I J M, Versluis I. (2019). The influence of cultural values and nationality on student evaluation of teaching. International Journal of Educational Research. 98: 13-24.
Bahari-Far A, Javaheri Kamel M, Ahmadi SA. (2011). Ethical behavior and organizational citizenship behavior: The effects of ethical values, justice and organizational commitment. Organizational Resource Management Research. 1(1): 23-42.
Cui Y, Jiao H. (2019). Organizational justice and management trustworthiness during organizational Change: Interactions of Benevolence, Integrity, and managerial approaches. Information Processing & Management. 56(4): 1526-1542.
Eskandarpour B. (2017). Designing Islamic cultural values model at Payame Noor University. Culture in the Islamic University. 7(24): 371-396.
Ghalavandi H, Ashrafi F, Alizadeh M. (2017). Predicting work ethics based on the components of perceived organizational justice. Ethics in science and Technology. 12(1): 62-74.
Hassani M, Rahimi M, Sameri M. (2015). The effect of Islamic work ethics on organizational justice, job satisfaction and work absence of power staff Urmia city. Organizational Culture Management. 12(4): 613-633.
Herr R M, Bosch J A, Loerbroks A, et all. (2018). Organizational justice, justice climate, and somatic complaints: A multilevel investigation. Journal of Psychosomatic Research. 111: 15-21.
Imamoglu SZ, Ince H, Turkcan H, Atakay B. (2019). The effect of organizational justice and organizational commitment on knowledge sharing and firm performance. Procedia Computer Science. 158: 899-906.
Jamshidi N, Khanifar H, Naderi J. (2013). Modeling the organizational justice by inspiring of nahjolbalaghe and its validation by experts. Organizational Culture Management. 11(3): 51-75.
Jung H S, Namkung Y, Yoon H H. (2010). the effects of employees’ business ethical value on person–organization fit and turnover intent in the foodservice industry. International Journal of Hospitality Management. 29(3): 538-546.
Kim S J, Chung E K. (2019) the effect of organizational justice as perceived by occupational drivers on traffic accidents: Mediating effects of job satisfaction. Journal of Safety Research. 68: 27-32.
Memarzadeh Gh, Khodaei Mahmoodi R. (2009). Designing an effective organizational justice model for Iranian public organizations. Journal of Future Studies Management. 20(82): 49-65.
Mousavi Davoudi S M, Hozzori M J, Najjari R, Rastgar A A. (2017). Designing and explaining organizational values model based on Nahj-al-Balagheh teachings. Quarterly Journal of Public Organizations Management. 5(1): 33-48.
Mpinganjira M, Maduku D K. (2019). Ethics of mobile behavioral advertising: Antecedents and outcomes of perceived ethical value of advertised brands. Journal of Business Research. 95: 464-478.
Rup D E, Wright P M, Aryee S, Luo Y. (2015). Organizational justice, behavioral ethics, and corporate social responsibility: Finally the three shall merge. Management and Organizational Review. 11(1): 15-25
Schminke M, Arnaud A, Taylor R. (2014). Ethics, values, and organizational justice: Individuals, organizations, and beyond. Journal of Business Ethics. 130(3): 727-736.
Skela-Savic B, Kiger A. (2015). Self-assessment of clinical nurse mentors as dimensions of professional development and the capability of developing ethical values at nursing students: A correlational research study. Nurse Education Today. 35(10): 1044-1051.
Sun S, Lee P C, Law R, Zhong L. (2020). The impact of cultural values on the acceptance of hotel technology adoption from the perspective of hotel employees. Journal of Hospitality and Tourism Management. 44: 61-69.
Sunny S, Patrick L, Rob L. (2018). Impact of cultural values on technology acceptance and technology readiness. International Journal of Hospitality Management. 77: 89-96.
Yarigholi B, Golmohammadnejad Bahrami GhR, Fazli M. (2019). The relationship between perceived ethical climate, organizational justice and job involvement with the mediation role of professional ethics of schools teachers. Journal of School Administration. 7(3): 235-251.