ارائه مدل فضیلت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری.گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

چکیده

هدف: با توجه به نقش و اهمیت آموزه‌های اسلامی در بهبود اثربخشی و عملکرد سازمانی، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل فضیلت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی انجام شد.
روششناسی‌: نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش اجرا اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون فضیلت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی و خبرگان و صاحب‌نظران این حوزه (اساتید دانشگاهی علوم انسانی و مدیریت و اساتید حوزه علمیه و علوم اسلامی) بودند که طبق اصل اشباع نظری 30 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با کمک فیش‌برداری از اسناد و متون و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان جمع‌آوری شدند؛ به طوری که روایی مصاحبه‌ها با روش مثلث‌سازی مناسب ارزیابی و پایایی آن با روش ضریب کاپای کوهن 86/0 برآورد شد. همچنین، برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که فضیلت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی شش مضمون سازمان‌دهنده شامل ندای فطرت (با شش مضمون پایه)، مردم‌گرایی (با هفت مضمون پایه)، اعتقادات دینی (با هشت مضمون پایه)، صفات اخلاقی (با هفت مضمون پایه)، تعهد شغلی (با شش مضمون پایه) و مدیریت اسلامی (با شش مضمون پایه) داشت. با توجه به مضامین، مدل فضیلت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی طراحی شد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به مدل فضیلت سازمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی، برنامه‌ریزی جهت ارتقای فضیلت سازمانی از طریق مضامین سازمان‌دهنده و پایه ضروری است. بنابراین، متخصصان و برنامه‌ریزان سازمان‌ها می‌توانند از طریق بهبود مضامین این پژوهش گام موثری در جهت بهبود فضیلت سازمانی و عملکرد و اثربخشی سازمان بردارند.
 

کلیدواژه‌ها