دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

4 استاد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

چکیده

ند هدف:  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر سبک های هویت دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر تهران بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. 45 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای  انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری قرارگرفتند. در این پژوهش گروه آزمایش اول 10 جلسه 90 دقیقه‌ای برنامه آموزش مشاوره گروهی گشتالت درمانی و گروه آزمایش دوم 10 جلسه 90 دقیقه ای برنامه آموزش مشاوره گروهی واقعیت درمانی را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه سبک‌های هویت برزونسکی (1989)  بود.داده‌­ها به وسیله روش تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی و نرم‌افزار SPSS نسخه 22، تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج نشان داد مشاوره گروهی واقعیت درمانی تاثیر بیشتری نسبت به گشتالت درمانی بر سبک‌های هویت داشت. واقعیت درمانی با تأکید بر آزادی انسان و رفتار مسئولانه، به ترغیب دانش‌آموزان به شناسایی ارزش‌هایشان و تعیین اهداف، اعمال، موانع و در نهایت تعهد به انجام اعمال در راستای دستیابی به هویت تلاش می‌کند. بنابراین مشاوره گروهی واقعیت درمانی روشی موثر در سبک‌های هویت دانش آموزان است.  (001/0).
بحث و نتیجه­گیری: بر اساس یافته های پژوهش بین گروه آزمایش اول مشاوره گروهی گشتالت درمانی، گروه آزمایش دوم واقعیت درمانی و گروه گواه در سبک‌های هویت تفاوت معنی‌دار وجود دارد 

کلیدواژه‌ها

Ahadi H, Jamhari F. (2015). Developmental psychology: adolescence, adulthood (youth, middle age, old age). Tehran: Bright Future Publications.
Arefi M, Ganjouri M. (2017). The effect of reality therapy-based education on the psychological well-being of deaf students, Social Work Quarterly, 6 (1): 21-28.
Ayoubi F, Ghodrati S, Sadat Razavi M. (2017). The effectiveness of Gestalt group counseling on students' emotional intelligence. Journal of Psychological Studies and Educational Sciences, 3 (3): 110-124.
Berzonsky M D, Kuk L. (2000). Identity status and identity processing style, and the transition to university. Journal of Adolescent Research, 15(1): 81-98.
Berzonsky M D. (1989). Identity style: Conceptualization and measurement. Journal of adolescent research, 4(3): 268-282.‏
Berzonsky M D. (1989). Identity style: Conceptualization and measurement. Journal of adolescent research, 4(3), 268-282.‏
Berzonsky M D. (2011). A social-cognitive perspective on identity construction. In Handbook of identity theory and research (pp. 55-76). Springer, New York, NY.‏
Brownell P. (2019). Handbook for theory, research, and practice in Gestalt therapy. Cambridge Scholars Publishing. ‏
Coates D, Howe D. (2014). The importance and benefits of youth participation in mental health settings from the perspective of the headspace Gosford Youth Alliance in Australia. Children and Youth Services Review, 46, 294-299.‏
Corey G. (2016). Theory & Practice of Group Counseling, 9th ed, Boston: Cengage Learning.
Crocetti E. (2017). Identity formation in adolescence: The dynamic of forming and consolidating identity commitments. Child Development Perspectives, 11(2), 145-150.‏
Glasser W, Zunin L M. (1973). Reality therapy. Trans. by E. Sahebi. Tehran, Saye-e-Sokhan Press. ‏
Hejazi E, Soleimani Z, Larry N (2019). The end of adolescence, the beginning of adulthood: the formation of the evolutionary stage of the emergence of adulthood, Scientific Journal of Psychological Development, 8 (7): 163-172.
Holland C, Walker M. (2018). Choice Theory and Interfaith Dialogue: Building Relationships between Faiths and Embracing Diversity. International Journal of Choice Theory & Reality Therapy, 37(2): 17-23.‏
  Kakia L. (2010). The Impact of Reality-Based Group Counseling on Identity Crisis in Middle School Students, Principles of Mental Health, 12 (42): 430-437.
Mesgari M, Hassanabadi H, Nejat H. (2014). The effectiveness of group reality therapy on the identity styles of high school students in Mashhad, Clinical Psychology Research and Counseling, 4 (1), 135-154.
Moffitt T E. (2017). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. In Biosocial theories of crime (pp. 69-96). Routledge. ‏
Nawabi Nejad Sh, Farghdani A, Sedrposhan N. (2013). Gestalt therapy, Tehran: abundant publications.
Nevis E C. (2014). Gestalt therapy: Perspectives and applications. CRC Press.
Palmer Mason C, Duba J D (2009). Using Reality Therapy in Schools :Its Potential Impact on the Effectiveness of the ASCA National Model. International Journal of Reality Therapy. 29 (2): 5-12.
Peterson C, Seligman M E. (2006). The values in action (VIA) classification of strengths. A life worth living: Contributions to positive psychology, 29-48.‏
Qureshi M, Behboodi M. (2017). The effectiveness of group reality therapy training on emotion regulation and increasing academic self-efficacy of female students. Journal of Social Health, 4 (3), 233-243.
Saadati H, Younesi J, Foroughan M, Lashni L. (2013). The effectiveness of Gestalt therapy on the happiness of the elderly. Elderly: Iranian Journal of Aging. 8 (2): 7-15.
Seyed Mohammadi, Y. (2019). Theories of psychotherapy (psychotherapy systems): Inter-theoretical analysis (eighth edition), Tehran: Ravan Publications.
Shafiabadi A, Naseri Gh. (2019) Theories of Counseling and Psychotherapy (28th Edition). Tehran: University Publishing Center.
Sharf R S. (2015). Theories of psychotherapy & counseling: Concepts and cases. Cengage Learning. ‏
Sohm S. (2004). Quality World Awareness: Placing People into the Quality World. International Journal of Reality Therapy, 23(2).‏
Sohrab Nojad S, Younesi S J, Dadkhah A, Biglerian A. (2015). The effectiveness of teaching reality therapy concepts on parent-child conflicts and self-efficacy in adolescent boys. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences. 23 (6): 110-120.
Staemmler, F. M. (2016). Towards a theory of regressive processes in Gestalt therapy. Aggression, Time, and Understanding: Contributions to the Evolution of Gestalt Therapy, 235.‏
Wubbolding R E. (2010). Reality therapy. The Corsini Encyclopedia of Psychology, 1-3.‏
Zabihi H, Poorebrahim T, Mansour L. (2016). Evaluation of the effectiveness of Gestalt group therapy on cognitive emotion regulation in divorced women, M.Sc.