دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم شهید رجائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقای انگیزه معلمان در فرایند تعلیم‌و تربیت بود.
روش شناسی‌: نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش اجرا اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون انگیزه معلمان در فرایند تعلیم‌وتربیت و خبرگان و پژوهشگران در رشته‌های علوم تربیتی شهر تهران در سال 1399 بودند. نمونه پژوهش طبق اصل اشباع نظری 15 نفر بود که با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل فیش‌برداری از اسناد و متون و مصاحبه با خبرگان و پژوهشگران بود. داده‌ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم‌افزار MAXQDA-2020 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ابعاد و مولفه‌های ارتقای انگیزه معلمان در فرایند تعلیم‌وتربیت 86 شاخص، 8 مفهوم و 3 بعد داشت. بعد سازمانی دارای سه مولفه مدیریت و همکاران، شرایط محیط کاری و سیستم ارزیابی عملکرد، بعد اجتماعی دارای سه مولفه روابط اجتماعی، مسئولیت اجتماعی و منزلت اجتماعی معلم و بعد فردی دارای دو مولفه ویژگی‌های شخصی و اهداف غیرمادی معلمان بود.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به ابعاد و مولفه‌های شناسایی‌شده برای ارتقای انگیزه معلمان در فرایند تعلیم‌وتربیت، برنامه‌ریزی جهت بهبود انگیزه معلمان از طریق ارتقای مولفه‌های مولفه مدیریت و همکاران، شرایط محیط کاری، سیستم ارزیابی عملکرد، روابط اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، منزلت اجتماعی معلم، ویژگی‌های شخصی و اهداف غیرمادی معلمان ضروری است.

کلیدواژه‌ها

Amit-Aharon A, Melnikov S, Warshawski S. (2020). The effect of evidence-based practice perception, information literacy self-efficacy, and academic motivation on nursing students' future implementation of evidence-based practice. Journal of Professional Nursing, 36(6): 497-502.
Daniels E. (2017). Curricular factors in middle school teachers’ motivation to become and remain effective. RMLE Online, 40(5): 1-14.
Fathollahzadeh R, Ghourchian N, Bagheri M, Jafari P. (2020). Providing a model to promote the motivation of faculty members of the Islamic Azad University in Sistan & Balouchestan province. Jundishapur Education Development Journal, 10(4): 406-416.
Ghanbari S, Asgary A, Sarmadiansar H. (2014). Identification and ranking of the factors affecting the primary school principals job motivation at the Hamadan Province. Journal of Educational Sciences, 21(1): 115-134.
Gyimah N. (2020). Factors affecting teacher motivation in senior high schools in Ghana: A case Study of Dompoase senior high school. 1-7.
Janke S, Bardach L, Oczlon S, Luftenegger M. (2019). Enhancing feasibility when measuring teachers' motivation: A brief scale for teachers’ achievement goal orientations. Teaching and Teacher Education, 83: 1-11.
Kaldi S, Xafakos E. (2017). Student teachers' school teaching practice: The relation amongst perceived self-competence, motivation and sources of support. Teaching and Teacher Education, 67: 246-258.
Kaur D P, Mantri A, Horan B. (2020). Enhancing student motivation with use of augmented reality for interactive learning in engineering education. Procedia Computer Science, 172: 881-885.
Macaulay P J R, Betts L R, Stiller J, Kellezi B. (2018). Perceptions and responses towards cyberbullying: A systematic review of teachers in the education system. Aggression and Violent Behavior, 43: 1-12.
Nasiri F, Moradisafar A. (2018). Studying the relationship between teachers' professional qualities and students' entrepreneurial motivation and spirit. Journal of Teacher's Professional Development, 3(1): 1-18.
Nese B. (2018). The factors affecting teacher-motivation. International Journal of Instruction, 11(4): 761-776.
Panahi Z, Momeni Z, Salehi K. (2019). Representation of causes of reducing the job motivation of teachers to perform occupational activities: A phenomenological study. Quarterly Journal of Teacher Education, 2(1): 71-107.
Patall E A, Pituch K A, Steingut R R, et all. (2019). Agency and high school science students' motivation, engagement, and classroom support experiences. Journal of Applied Developmental Psychology, 62: 77-92.
Saqipi B, Asunta T, Korpinen E. (2014). Understanding the context of teacher professionalism in education systems undergoing transition – Kosovo case. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 112: 635-546.
Seebaluck JH, Seegum T D. (2013). Motivation among public primary school teachers in Mauritius. International Journal of Educational Management, 27(4): 446-464.
Sutter-Brandenberger C C, Hagenauer G, Hascher T. (2018). Students’ self-determined motivation and negative emotions in mathematics in lower secondary education—Investigating reciprocal relations. Contemporary Educational Psychology, 55: 166-175.
Umarji O, Dicke A, Safavian N, Karabenick S A, Eccles JS. (2021). Teachers caring for students and students caring for math: The development of culturally and linguistically diverse adolescents' math motivation. Journal of School Psychology, 84: 32-48.
Vithessonthi C, Schwaninger M. (2008). Job motivation for learning and development as predictors of support for change. Journal of Organizational Transformation and Social Change, 5(2): 141-157.
Yuan R, Zhang L J. (2017). Exploring student teachers' motivation change in initial teacher education: A Chinese perspective. Teaching and Teacher Education, 61: 142-152.