مدل یابی معادلات ساختاری سبک‌های هویت‌یابی و خودکارآمدی با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های هویت‌یابی و خودکارآمدی با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان دبیرستانی پسر متوسطه دوم گرگان انجام شد.
روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود، جامعه آماری شامل 2700 دانش آموز بود که 330 دانش‌آموز به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‌های سبک هویت‌یابی برزونسکی(1989)، خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس(1982) و نگرش به بزهکاری پویا(1388) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون با نرم افزار  SPSS , Lisrel  استفاده شد.
یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش بین سبک هویت‌یابی با نگرش مثبت به بزهکاری ارتباط منفی و معنادار (96/0-R= )، بین سبک‌های هویت‌یابی با خودکارآمدی رابطه مثبت و معنادار(73/0R= ) و بین خودکارآمدی با نگرش به بزهکاری ارتباط منفی و معنادار(71/0-R= ) به دست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که سبک‌های هویت‌یابی و خودکارآمدی می‌توانند مقداری از واریانس نگرش مثبت به بزهکاری را پیش‌بینی نماید.(96/0 =β). معادلات ساختاری نیز نشان داد مدل برازش خوبی از داده های دنیای واقعی داشته و تأثیر متغیر خودکارآمدی در مؤلفه های نگرش به بزهکاری تأیید شده و برازش معنی دار بود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان از سبک ‌های هویت یابی و خودکارآمدی در کاهش نگرش به بزهکاری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها