دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، مدل­یابی روابط سیستم مدیریت منابع انسانی با انتصاب مبتنی بر شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی بود.
روش شناسی: روش تحقیق ترکیبی از نوع آمیخته (کمی-کیفی) اکتشافی بود. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل معاونین دانشگاه در بخش معاونت توسعه مدیریت و منابع (معاونت پشتیبانی) مراکز آموزش عالی استان مازندران بود.  با استفاده از روش نمونه­گیری "نمونه­های حاوی اطلاعات غنی" با 20 نفر از معاونین با روش دلفی و استفاده از پرسشنامه­های نیمه ساختاریافته؛ مصاحبه به عمل آمد. جامعه آماری پژوهش، در بخش کمی شامل اعضاء هیئت علمی(مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام)  مراکز آموزش عالی استان مازندران در سال تحصیلی 98-97 بودندکه با روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی چندمرحله­ای با فرمول کوکران تعداد 338 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی و انتصاب مطلوب مدیران بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و پذیرفته شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با نرم افزارهای Spss  و Amos تحلیل شد.
یافته ها: نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که سیستم مدیریت منابع انسانی دارای هشت بعد و انتصاب مدیران مبتنی بر شایستگی دارای دوازده بعد بوده­است. نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد سیستم مدیریت منابع انسانی و انتصاب مدیران مبتنی بر شایستگی مورد تائید واقع شدند.
نتیجه گیری: انتصاب مطلوب مدیران در مراکز آموزشی منجر به تقویت و عملکرد درست منابع انسانی و متعاقبا راندمان بالای نظام آموزشی می شود.

کلیدواژه‌ها