دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

علوم تربیتی ،برنامه ریزی درسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ،ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد برنامه درسی زائد در نظام آموزش عالی به منظور ارائه مدل مفهومی در دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران بود.
روش : پژوهش از نظر ماهیت و هدف از نوع پژوهشات کاربردی و از لحاظ مطالعه متغیرها در زمره پژوهش­های ترکیبی یا آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی، اعضای هیأت علمی و خبرگان  دانشگاه علوم پزشکی آشنا به برنامه درسی به تعداد 15 نفر و در بخش کمّی شامل دانشجویان علوم پزشکی  به تعداد2800 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران 210 نفر به عنوان نمونه  پژوهش انتخاب شد.  روش نمونه گیری در بخش کیفی، روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی، با روش تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه آماری انجام گرفت. روش  و ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی  از روش دلفی که با استفاده از  مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت و در بخش کمّی،  از روش میدانی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته 85 سوالی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  آزمون های معناداری از طریق نرم نرم افزارهای spss  و pls مشخص و تأیید شد
یافته ها : تجزیه و تحلیل داده ها با  تحلیل عامل اکتشافی و انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که در بررسی ابعاد برنامه درسی زائد 6 بُعد  و 44 شاخص شناسایی و تأیید شد. ابعاد اصلی و شاخص­ها شامل: عوامل فردی دانشجو(6 شاخص)، عوامل فردی استاد(9 شاخص)، برون سازمانی(3 شاخص)، عوامل سازمانی(14شاخص)، عوامل آموزشی(8 شاخص) و عوامل زمینه ای(6 شاخص) می باشد .
نتیجه گیری: نتایج نشان داد توسعه پایدار نظام آموزشی دوره پزشکی مستلزم رشد موزون و متعادل همه ابعاد درگیر در آموزش پزشکی به موازات یکدیگر است.

کلیدواژه‌ها