بررسی تاثیر متغیرهای فردی و هنجاری بر رهبری اخلاقی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای فردی و هنجاری بر رهبری اخلاقی بود.
روش: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، کمی و برحسب زمان گرداوری داده، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه اعضای هیات‌علمی تمام‌وقت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود که بر اساس اطلاعات گرفته شده از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تعداد آنها 4300 نفر بود برای انتخاب نمونه‌ از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد. تعداد حجم نمونه بر اساس فرمول معادلات ساختاری تعداد 576 نفر محاسبه و تعیین شد. [j1] در این پژوهش گردآوری داده‌ها با روش کتابخانه­ای، و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی)انجام شد روایی پرسشنامه محقق ساخته نیز از طریق روایی صوری، محتوا و سازه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. در این پژوهش به منظور تحلیل داده­ها از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار  Lisrel- استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که مولفه­های ارزش، رضایت شغلی، انگیزش، شخصیت، خلاقیت، جزء مولفه­های فردی و ارتباطات سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، سبک­های تصمیم­گیری، نقش­ها و انتظارات، هدف­ها و استراتژی، به عنوان مولفه­های هنجاری بودند که تاثیر معناداری بر رهبری اخلاقی داشتند.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت رهبری اخلاقی تحت تاثیر متغیر های فردی و هنجاری قرار دارد.


 

کلیدواژه‌ها