تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایرا

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل بود.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی– توسعه ای، روش گردآوری داده ها میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه اساتید آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سال 1397 - 1396 به تعداد 201 نفر بود، که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای 132 نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه­های محقق ساخته کیفیت یادگیری و بکارگیری شیوه تلفیقی در آموزش عالی بود. روایی این پرسشنامه­ها توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت، پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. تجزیه­وتحلیل داده­ها نیز از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم‌افزارهای Spss و pls استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد سه بعد یادگیری (کیفیت سنجش و ارزش‌یابی، انتخاب اهداف و انتخاب تکنولوژی، استراتژی یادگیری و مدیریت کلاس­داری و یادسپاری) استخراج شده است. هم­چنین نشان داد ابعاد تدریس تلفیقی (ابعاد یادگیری،  تعاملی محور، مستقیم و فراگیر محور) شناسایی و استخراج شده است.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش استفاده از رویکرد آموزش تلفیقی با ایجاد بستر مناسب جهت اجرای روش‌های دانشجومحور و انجام فعالیت‌های متناسب، زمینه تثبیت و افزایش ماندگاری مفاهیم آموخته‌شده را فراهم کند. بنابراین فرآیند آموزش تلفیقی سبب جلب‌توجه بیشتر دانشجویان به مطالب درسی می‌گردد و نهایتاً میل به یادگیری مطالب را میسر می‌سازد.
 

کلیدواژه‌ها