دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد ساری، مازندران، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران

3 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش میانجی نشاط سازمانی در تاثیر مدیریت سبز بر عملکرد زیست­محیطی در دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران، انجام شد.
روش: پژوهش حاضر  از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل اعضاء هیئت علمی، مدیران عالی، میانی و عملیاتی و مسئولین واحد­های اداری، آموزشی و پژوهشی دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران در تابستان 1399 به تعداد 1950 نفر بودند که با استفاده از  روش نمونه­ گیری؛ بصورت خوشه­ای نسبی براساس فرمول کوکران  تعداد 321 انتخاب شدند.. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روایی پرسشنامه­ به صورت محتوایی که مقدار CVR و CVI گویه­های پرسشنامه در محدوده 80/0 تا 00/1 تعیین و  پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای مدیریت سبز، نشاط سازمانی و عملکرد زیست­ محیطی، بترتیب 82/0، 83/0 و 84/0 برآورد و تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی) و همچنین  از طریق نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 26 استفاده شد.
یافته ها: در تبیین روابط بین متغیرهای تحقیق، نتایج حاکی از آن بوده که مدیریت سبز بر متغیرهای نشاط سازمانی (ضریب استاندارد 59/0 و مقادیر تی 112/6) و عملکرد زیست محیطی (42/0 و 543/4)، متغیر نشاط سازمانی بر عملکرد زیست-محیطی (62/0 و 485/5) تاثیر معنادار و مثبتی داشته است. همچنین، نشاط سازمانی (363/0 و مقدار احتمال 0009/0) در تاثیر مدیریت سبز بر عملکرد زیست محیطی، نقش میانجی را ایفا نمود.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش مدیریت سبز بر نشاط سازمانی و عملکرد زیست محیطی و نشاط سازمانی بر عملکرد زیست محیطی تاثیر دارد. همچنین، نشاط سازمانی در تاثیر مدیریت سبز بر عملکرد زیست محیطی، نقش میانجی را ایفا نمود

کلیدواژه‌ها