ساخت و هنجاریابی آزمون ذهن خلاق

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد یار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه ارزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ساخت و استانداردسازی پرسشنامه ذهن خلاق در دانشجویان ایران انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بود که از میان آن‌ها 500 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری طبقه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه حاضر بر مبنای چارچوب نظری گاردنر و با استفاده از روش دلفی ساخته شد و دارای 44 عبارت بود. به منظور بررسی ساختار عاملی و روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. پس از جمع آوری پرسش نامه‌ها و ارسال آن‌ها برای پژوهشگر، داده‌ها وارد رایانه شد و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام شد
یافته‌ها: بر اساس نتایج 2 عبارت دارای بار عاملی غیر معنی‌دار حذف شد و 44 گویه باقی ماند. برای تعیین برازش گویه‌های باقیمانده از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که مدل 7 عاملی را تأیید کرد و شامل هفت خرده مقیاس انعطاف پذیری، اولویت بندی، تمرکز، ایده زدگی، ریسک پذیری، پشتکار، امید بود. ضریب آلفای کرونباخ که برای سنجش پایایی گویه‌های باقیمانده به کار رفت، نشان داد که این عوامل دارای پایایی مناسب بودند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش با آموزش ذهن خلاق می‌توان زمینه بهزیستی عاطفی، بهبود روابط بین فردی و سازگاری اجتماعی را فراهم نمود و به افراد کمک کرد تا در زمینه‌های مختلف زندگی موفق‌تر عمل نمایند.
 

کلیدواژه‌ها