بررسی وضعیت شاخص های خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 استاد سازمان پژوهش و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی وضعیت شاخص های خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی انجام شد.
روش: روش پژوهش به لحاظ هدف توسعه ای و از نظرنوع داده ها آمیخته اکتشافی متوالی بود. در بخش کیفی به روش داده بنیاد و در بخش کمی به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی تعدادی از خبرگان و در بخش کمی کلیه مدیران و معاونین و کارکنان ستادی موسسات شامل 3850 نفر بود. در بخش کیفی 12 نفر به روش گلوله برفی و در بخش کمی تعداد 384 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان به روش خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که در بعد کمی از روایی ظاهری، محتوایی و سازه برخوردار بود. همچنین CVR با ضریب 846/0 تأیید و پایایی آن با ضریب 871/0 تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که ابعاد و مولفه های خط مشی گذاری آموزشی عبارت بودند از 1-تأکید بر عوامل راهبردی (توانایی های علمی و مهارتی سیاستگذاران آموزشی، تاکید بر واقع گرایی در تدوین خط مشی آموزشی، تاثیر احزاب سیاسی بر تدوین خط مشی آموزشی، تاثیر فرهنگ و جامعه در تدوین خط مشی آموزشی) 2- تأکید بر عوامل حمایتی (استفاده از حمایتهای کشوری، استفاده از جامعه علمی، استفاده از حمایت نهاد و ارگان ها دولتی) 3-توجه بر کیفیت آموزشی (تاکید بر ارزیابی در تدوین خط مشی آموزشی، توجه بر رشد کارکنان، تاکید بر عوامل آموزشی و پژوهشی) 4-توجه به زیرساختها و امکانات آموزشی (فراهم آوردن امکانات آموزشی، اصلاح ساختار سازمانی، توزیع عادلانه بودجه در نظر گرفته شده) 5-توجه بر توسعه چندگانه (توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی)6-توجه برآثار اجرای خط مشی آموزشی (رشد آموزشی، رشد ارزشهای انسانی و اخلاقی، ایجاد زمینه توزیع عدالت). با توجه به مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب برای هر بعد که به ترتیب برابر با 063/0، 075/0، 063/0، 099/0، 093/0 و 081/0 بود، مدل حاصل دارای ساختار مناسبی بود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش برای دستیابی به نظام یکپارچه آموزشی در موسسات آموزشی نیاز به مدیریت کارآمد و یکپارچه اطلاعاتی به ویژه در راستای تصمیم گیری ضروری است.

کلیدواژه‌ها