دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ، ایران.

2 عضو هیأت علمی، سازمان پژوهش و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

3 دانشیار، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی به منظور ارائه مدل مناسب انجام شد.
روش‌شناسی: روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و از نظرنوع داده ها آمیخته اکتشافی متوالی، در بخش کیفی به روش داده بنیاد و در بخش کمی به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی تعدادی از خبرگان و در بخش کمی کلیه مدیران ومعاونین و کارکنان ستادی موسسات شامل 3850 نفر بود. در بخش کیفی 12 نفر به روش گلوله برفی و در بخش کمی تعداد 384 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان به روش خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که در بعد کمی از روایی ظاهری، محتوایی و سازه برخوردار بود. همچنین CVR با ضریب 846/0 تأیید و پایایی آن با ضریب 871/0 تایید شد و داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که ابعاد و مولفه های مدل  عبارتند از 1-تأکید بر عوامل راهبردی (توانایی های علمی و مهارتی سیاستگذاران، تاکید بر واقع گرایی در تدوین خط مشی، تاثیر احزاب سیاسی بر تدوین خط مشی، تاثیر فرهنگ و جامعه در تدوین خط مشی) 2- تأکید بر عوامل حمایتی( استفاده از حمایتهای کشوری، استفاده از جامعه علمی، استفاده از حمایت نهاد و ارگان ها دولتی) 3-توجه بر کیفیت آموزشی( تاکید بر ارزیابی در تدوین خط مشی، توجه بر رشد کارکنان، تاکید بر عوامل آموزشی و پژوهشی) 4-توجه به زیرساختها و امکانات آموزشی(فراهم آوردن امکانات آموزشی، اصلاح ساختار سازمانی، توزیع عادلانه بودجه در نظر گرفته شده) 5-توجه بر توسعه چندگانه(توسعه اقتصادی، سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و علمی)6-توجه برآثار اجرای خط مشی (رشد آموزشی، رشد ارزشهای انسانی و اخلاقی، ایجاد زمینه توزیع عدالت).
نتیجه گیری: با توجه به مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب برای هر بعد که به ترتیب برابر با 063/0 ، 075/0 ، 063/0 ، 099/0 ، 093/0 و 081/0 است، مدل حاصل دارای ساختار مناسبی است.

کلیدواژه‌ها

اکبری، احمد؛ نوید بخش، سیما؛ بخیتاری فایندری، منصوره. (1395). الگوی پیشنهادی نظام مند برای سیاستگذاری در آموزش و پروش، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری ، 2(3): 172-179.
ترک زاده، جعفر؛ صباغیان، زهرا؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد و همکاران. (1392). ارزیابی وضعیت توسعه سازمانی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجله آموزش عالی ایران، 1(2): 33-50.
جهانیان، رمضان.(1391). بررسی و تحلیل سیاست های توسعه ای آموزش و پرورش ایران در دوره معاصر، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 19.
صفایی موحد، سعید؛ فلاحی نیا، حسین. (1395)."تدوین برنامه توسعه حرفه ای کارشناسان و مدیران آموزش در شرکت ملی نفت ایران" فصلنامه توسعه آموزش و منابع انسانی، 3(8): 99-122.
طالبی، بهنام؛ سید نظری، نیر؛ سودی، حورا. (1395). ارائه مدل ادراکی سیاستگذاری در آموزش و پرورش ایران، رهیافت شماره 65.
فرهی بوزجانی، برزو؛ صداقت، علی؛ بازرگانی، محمد و همکاران. (1389). "طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی"، مجله طب نظامی، 12: 122-117.
الوانی، سید مهدی؛ پورسید، بهزاد؛ هادی پیکانی، مهربانی. (1388). مروری بر مدل های خط مشی گذاری در نظام آموزش عالی ، مجلس و پژوهش ، 15(59).
Chiaburu D S, Dam K V, Hutchins H M. (2010). "Social Support in the Workplace and Training Transfer: A Longitudinal Analysis." International Journal of Selection and Assessment. 18(2).
Korkmaz M. (2016). “Analytical Report of the Educational System ", Educational Researsh Quarterly, (1):57
Lubienski C. (2018). The Critical Challenge: Policy Networks and Market Models for Education.Policy Futures in Education, 16(2): 156-168.
Silberglit R, David R, Howell & et al. (2016).Factors Affecting University Development the Global Technology, In –Depth Analyses, santamonica, CA: RAND National Security Research Division.
Tong D, Yoon K, Rasiah D. (2016). The main features of the economy underpin a proper educational system, Organizational Behaveir. 5(2).