تأثیر تدریس بر مبنای رویکرد کارکردگرایی و ساختگرایی بر عملکرد دانش‌آموزان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر تدریس بر مبنای رویکرد کارکردگرایی و ساختگرایی بر عملکرد دانش‌آموزان بود.
روش: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها علی – مقایسه ای و همین‌طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم مناطق 14 و 15 شهر تهران بودندکه با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله‌ای، 327 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها، از سه پرسشنامه روش تدریس بر اساس ساختگرایی لبو (1993) برای سنجش روش تدریس ساختگرا، پرسشنامه محقق ساخته ترکاشوند (1391) برای روش تدریس کارکردگرا و پرسشنامه فام و تیلور (1999) برای عملکرد تحصیلی، استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده های پژوهش در بخش توصیفی از میانگین، انحراف معیار، جداول و ... و در بخش استنباطی از آزمون تی تک گروهی با استفاده از نرم­افزار SPSS-21 در سطح معناداری 05/0 و مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Smart Pls استفاده شد.
یافته‌ها: یافته ها نشان دادند که تدریس بر مبنای رویکرد کارکردگرایی و ساختگرایی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر عملکرد دانش‌آموزان داشت.
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش، روش‌های تدریس، جزء عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان می‌باشند. از جمله روش های تدریس، روش هایی بر مبنای رویکرد کارکردگرایی و ساخت گرایی است.
 

کلیدواژه‌ها


آشوری, فاطمه؛ نازنین غلامی و فاطمه ملک. (1395). بررسی تأثیر روش تدریس نوین بر عملکرد دانش‌آموزان شهرستان شاهرود ازدیدگاه دبیران، پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، همایشگران مهر اشراق.
آیتی، محسن؛ موسوی، صادق و باقری، ندا. (1398)، کارکردگرایی و دلالت‌های آن در برنامة درسی. 41: 114-91.
ترکاشوند، مراد. (1391). بررسی فلسفه ذهن از منظر کارکردگرایی و اشاره های آن در روش تدریس و شیوه های ارزشیابی. پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
سلیمانی، شهناز؛ احمدی، امینه و قدسی، احقر. (1398). اثربخشی آموزش با رویکرد ساختن‌گرایی شناختی بر یادگیری، یادداری دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی در درس ریاضی. پژوهش در یادگری مجازی، 25: 34-25
شاوران، حمیدرضا؛ سلیمی، قربانعلی و همایی، رضا. (1387). سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان براساس فرهنگ­های چندگانه آنان. مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی). 29(1):160-147
قائدی، بتول؛ قلتاش، عباس؛ هاشمی، احمد و ماشینچی، علی اصغر. (1398)، اثربخشی تدریس مبتنی بر ساختن گرایی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی، تفکر انتقادی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی. ادریس پژوهی، 7(2): 53-37
قلاوندی، حسن؛ امانی، جواد؛ صالح نجفی، مهسا و امانی، حبیب. (1392). رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش­آموزان. رویکردهای نوین آموزشی. 8(2): 72-55
کریمی، علیرضا؛ عرفانی، علی و کربلایی، محمدحسین. (1398). کاربرد نظریه کارکردگرایی در آموزش و پرورش )نگرشی نو برای مدارس فردا(. نوآوری های آموزشی، 21(3): 96-81
محبی، عظیم. (1393). بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر رویکرد ساخت نگرایی بر عملکرد دانش­آموزان در درس علو متجربی کلاس چهارم ابتدایی. فصلنامه نوآوریهای آموزشی، 51(13): 124-111
Breinholt A, Jæger M M. (2020). How does cultural capital affect educational performance: Signals or skills? The British Journal of Sociology, 71(1): 28-46.
Euron P. (2019). Perspectives of Post-Structuralism. In Aesthetics, Theory and Interpretation of the Literary Work (pp. 185-193). Brill Sense.
Fricker P, Kotnik T, Piskorec L. (2019). Structuralism: Patterns of Interaction Computational design thinking across scales. Journal of Digital Landscape Architecture, (4): 239-247.
Ming Z. (2020). How to Use Frederic Chopin’s Piano Techniques and Styles and Psychology in Music Teachings for the Piano Teaching Methods of Joe Hisaishi’s Works in Piano Versions: Inspiring New Methods to Enhance Amateur Music Learning (Doctoral dissertation, Johns Hopkins University).
National Center For Education Statistic. (2003). Indicators of School Crime and Safety From http://nces.ed.gov/pubs2003/schoolcrime.
Omar Y Z. (2020). Implication of Theories of Learning in Teaching Grammar in Libyan Schools. International Journal of Linguistics, Literature and Translation, 3(5): 01-10.
Park S, Kim S. (2020). The relationship between the amount and the stability of educational expenditures on educational performance: evidence from US states. International Journal of Management in Education, 14(3): 257-270.
Pham L B, Taylor S E. (1999). From Thought to Action: Effects of Process- Versus Outcome-Based Mental Simulations on Performance. Society for Personality and ocial Psychology, 25(2): 250-260.
ŞERBĂNESCU A. (2020). Teacher professional development-a Functionalist Perspective. Învăţământ, Cercetare, Creaţie, 6(1): 369-373.
Trusty J W. (2002)." Post – secondary school participation of immigrant and native youth: the role of familial resources and educational expectations." Social Science Research 33: 272-299
Wilson K H. (2020). Theory/Criticism: A Functionalist Approach to the “Specific Intellectual” Work of Rhetorical Criticism. Western Journal of Communication, 84(3): 280-296.
Yang C. (2016). Learning methodologies for wireless big data networks: A Markovian game-theoretic perspective. Neurocomputing, 174: 431-438.