تدوین الگوی موفقیت استارتاپ‌های فینتک ایران با رویکرد ارزش آفرینی برای جامعه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف تدوین الگوی موفقیت استارتاپ‌های فینتک ایران با رویکرد داده بنیاد انجام شد.
روش: روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای، از نظر روش آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید دانشگاه) و خبرگان تجربی (بنیانگذاران، مدیران، سرمایه گذاران و مشاوران استارتاپ‌های فینتک) بودند که به صورت هدفمند به انتخاب نمونه پرداخته شد. نمونه‌گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت و بر این اساس 10 نفر از افراد واجد شرایط در این مطالعه شرکت کردند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل بنیانگذاران، مدیران، سرمایه گذاران و مشاوران استارتاپ‌های فینتک بود و نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد، تعداد 124 پرسشنامه کامل از این نمونه به دست آمد.. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه نیم‌ساخت‌یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته (1399) با طیف لیکرت 5 گزینه ای بود. تحلیل داده‌های پژوهش در فاز کیفی با نرم‌افزار MaxQDA و در فاز کمی با روش حداقل مربعات جزئی با نرم‌افزار Smart PLS انجام شد.
یافته ها: نتایج بخش کیفی نشان داد عوامل علی موثر بر موفقیت استارتاپهای فینتک ایران عبارتند از تفکر راهبردی، توسعه ارتباطات درون سازمانی و تعاملات برون سازمانی، تمرکز بر طراحی و پیاده سازی درست عناصر آمیخته بازاریابی و ویژگیهای بنیانگذاران و اعضای تیم.  در بخش کمی، مدل مفهومی ارائه شده مورد آزمون قرار گرفت و 13 فرضیه مورد تایید و 4 فرضیه رد شدند.
نتیجه‌گیری: رویکردها در استارتاپ‌های فینتک موجب همگامی با تغییرات جهانی و محیط داخلی شده و علاوه بر اینکه کسب و کار نوپا را به کسب مزیت رقابتی هدایت می کند، می تواند منجر به ارزش‌آفرینی برای جامعه و کسب‌وکارهای کوچک و نوپا شود.

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول. (1398)، کمترین مربعات جزئی، انتشارات نگاه دانش.
اسدالله، مهسا؛ ثانوی، رسول؛ حمیدی، علی. (1398)، الگوی کسب‌وکار بانکداری الکترونیک مبتنی بر ظهور فینتک‌ها و استارتاپ‌های مالی، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 7(2): 195-247
داوری، علی؛ و رضازاده،‌ آرش. (1392)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی.
رنگریز، حسن؛ ابراهیمی، رحیم؛ آراسته، حمید. سلطانیه، شیرفرزاد. (1396)، طراحی الگوی شایستگی‌های استراتژیک مدیران کارکردی با استفاده از روش تحلیل مضمون، فصلنامه مدیریت آموزشی، 6(96): 9-49
قلی‌زاده، حسن؛ قاسم‌نژاد، مثم. (1396)، بانکداری و فینتک: چالش یا فرصت؟، فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، 7(80):  31-39.
 
Acar O, Çıta, Y E. (2019). Fintech integration process suggestion for banks. Procedia Computer Science, 158: 971-978.
Alt R, & Puschmann T. (2012). The rise of customer-oriented  banking _ Electronic markets are paving the way for change in the financial industry. Electronic Markets, 22(4),: 203_215..
Arner  D  W,  Barberis J,   Buckley R  P. (2015). The  Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm?  University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2015/047..
Geisser S. (1974). A Predictive Approach to the Random Effects Model, Biometrika, 61(1): 101-107.
Henseler J, Ringle C M, Sarstedt M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science, 43(1): 115-135.
Hochstein M. (2016). FinTech (the Word, That Is) Evolves,  The American Banker. Retrieved from http://www. americanbanker.com/bankthink/FinTech-the-wordthat-is-evolves- 1077098-1.html. Accessed on February 3,.
Jaksic M, Marinc M. (2019). Relationship banking and information technology: The role of artificial intelligence and FinTech. Risk Management, 21(1): 1-18.
Leong C, Tan B, Xiao X, Tan F T, et all. (2017). Nurturing a FinTech ecosystem: The case of a youth microloan startup in China. International Journal of Information Management, 37(2): 92-97.
Sheng T. (2020). The effect of fintech on banks’ credit provision to SMEs: Evidence from China. Finance Research Letters, 101558.
Stone M. (1974). Cross-Validatory Choice and Assessment of Statistical Predictions, Journal of the Royal Statistical Society, 36(2): 111-147.
Zinchak  A. (2020). Developing marketing strategy for fintech start-up, Research Management System, 26(1): 81-93.