واکاوی عوامل فزاینده و کاهنده مطالعه درسی و غیردرسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کاشان)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، کاشان، ایراندانشگاه کاشان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان مطالعه درسی و غیردرسی دانشجویان دانشگاه کاشان و واکاوی عوامل فزاینده و کاهنده آن بود.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان کارشناسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 96- 1395 تشکیل دادند که تعداد آن‌ها 4892  نفر بود. طبق فرمول کوکران، حجم نمونه  357  نفر برآورد شد. نمونه آماری مذکور با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته بود. پایایی پرسشنامه‌ عوامل فزاینده و کاهنده مطالعه درسی 843/0 – 864/0 و پایایی عوامل فزاینده و کاهنده مطالعه غیردرسی 894/0 - 921/0 از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌های حاصل از پژوهش، از برنامه‌های نرم‌افزاری  AMOS22و SPSS22 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافته‌ها: با توجه به نتایج از بین عوامل فزاینده مطالعه درسی و عوامل کاهنده مطالعه درسی «کیفیت برتر کتاب­های درسی» و «از بین رفتن انگیزه به خاطر بیکار بودن در آینده» و از بین عوامل فزاینده مطالعه غیردرسی و عوامل کاهنده مطالعه غیردرسی «طرح تخفیف قیمت کتاب‌های غیردرسی» و «کم بودن درآمد خانواده و مشکلات اقتصادی» به عنوان مهم‌ترین عوامل انتخاب شده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به این‌که میزان مطالعه در هر جامعه نشانگر میزان رشد و بالندگی آن جامعه و ابزار اصلی  افزایش سطح آگاهی و دانش تک تک افراد جامعه از جمله دانشجویان است، لازم است نظام آموزش عالی با عنایت به نتایج حاصل از میزان مطالعه و دلایل آن در این زمینه برنامه‌‌ریزی دقیق را جهت افزایش میزان مطالعه درسی و غیردرسی دانشجویان انجام دهد.

کلیدواژه‌ها