دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ایران

چکیده

هدف: از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های توانمند سازی مهارت های مدیریتی مدیران زن مدارس در پارادایم نظریه داده بنیاد بود.
روش: پژوهش حاضر به روش آمیخته کیفی و کمی، از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی بود. جامعه آماری کیفی  با توجه به حد اشباع مشتمل بر 12 نفر از مدیران زن که تحصیلات تکمیلی و سابقه اجرایی در استان مازندران داشتند، بود. که برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری در مرحله کمی شامل مدیران زن  مدارس تمامی مقاطع تحصیلی و کارشناسان زن  و مدیران زن حرفه ای شهرستان و مناطق سازمان آموزش و پرورش استان مازندران بود که با روش نمونه گیری خوشه ای نمونه آماری به تعداد 307 زن انتخاب شدند. که ابزارجمع آوری داده هادر مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که ابعاد و مولفه های آن در مرحله کیفی پژوهش بدست آمده بود.روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و روایی سازه و پایایی، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای ارائه مدل توانمند سازی مهارت مدیریتی مدیران زن مدارس آموزش و پرورش استان مازندران از آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده شد  نرم افزار های مورد استفاده نرمافزارهای  Lisrel و Pls   بودند.
یافته ها:نتایج پژوهش نشان داد که برای توانمند سازی 5 بعد و 13 مولفه با عناوین : توانمند سازی فردی با دو زیر مقوله (توانمند سازی ذهنی و رفتاری)، توانمند سازی فرهنگی با دو زیر مقوله (باور مندی به مدیریت زنان و تعاملات فرهنگ ساز)، توانمندسازی مهارتهای نوین فناوری با سه زیر مقوله(ایجاد زمینه برای نو آوری،احساس شایستگی و توسعه فرصت شغلی)، توانمند سازی آموشی  با سه زیر مقوله (آموزش قبل کار با رویکرد دانش تخصصی) و (آموزش کوتاه مدت حین کار با رویکرد مهارت عملی) و (آموزش بلند مدت با رویکرد مهارتهای نرم) و توانمند سازی کار در محیط مردانه با مقوله های  (توانمندی در جلسات و توانمندی در ارتباطات) و 58 شاخص شناسایی گردید.
نتیجه گیری: انتایج نشان داد بکارگیری ابعاد و مولفه های توانمند سازی مهارت های مدیریتی مدیران زن در مدارس  میتواندبهره وری مدارس را در راستای عمل به ماموریت ها و وظایف محوله ارتقاء دهد.

کلیدواژه‌ها

اسکندری، مجتبی؛  شفیعی، شهرام. (1398). رابطه بین عوامل درون سازمانی (فرهنگ، تکنولوژی، ساختار) با توانمندسازی روان‏شناختی مدرسان تربیت‏بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های زنجان. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. 6 (21): 75-93.
اعظمی، موسی؛  عطائی، پوریا. (1395). ارزیابی تاثیر مولفه های توانمندسازی روانشناختی بر مشارکت اجتماعی زنان در سازمان های اجتماع – محور: کاربرد معادلات ساختاری. زن و جامعه(جامعه شناسی زنان). 7 (1):143-161.
بردبار، غلامرضا. (1392). عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه مورد: کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد). فصلنامه مدیریت سلامت. 16 (51): 70-83.
تقوایی یزدی، مریم. (1394). رابطه فن آوری اطلاعات و توانمندسازی روان شناختی مدیران آموزش و پرورش منطقه یک ساری. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 5 (4): 97-115.
جلالی، رامین؛ الوانی، سید مهدی؛ حسن پور، اکبر؛ محب زادگان، یوسف. (1396). شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران دریایی،  فصلنامه علمی پژوهشی آموز علوم دریایی، 14 (54): 47-60.
حمیدی، فریده؛  سعادتی، ربابه. (1394). تاثیر کارکردهای رهبری بر توانمندسازی معلمان، نوآوری های آموزشی، 14 (54):       47-60.
درتاج، اکرم؛ عباسپور، عباس؛  دلاور، علی؛  عبداللهی، حسین. (1398). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران هنرستان فنی و حرفه ای استان کرمان، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13 (46): 7-22.
درینی، ولی محمد؛ تابان، محمد؛ شرفی، وحید؛ جعفری، سکینه. (1395). روابط ساختاری نفش گروه های آموزشی با کیفیت عملکرد معلمان: نقش میانجی توانمندسازی، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 10(32): 104-123.
دمیرچی، مرضیه؛ حسینی، سید رسول؛  اولادیان، معصومه. (1398). طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان بانک سپه بر اساس یادگیری سازمانی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 6 (20): 1-25.
طاهر پور کلانتری، حبیب الله؛ زاهدی، سید محمد؛ دیناروند، حسین. (1394). بررسی تاثیر شایستگی مدیران شهرستان دورود بر عملکرد آنان، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 4(11): 115-136.
فرشاد فر، زهرا. (1388). عوامل موثر بر بهره وری نیرونی انسانی در شرکت های تعاونی صنعتی و کشاورزی استان کرمانشاه.، فصلنامه تعاون،202-203(20): 35-48.
کازرونی شامیری، هادی؛ مرادی، سعید. (1398). نقش آموزش های مجازی و حاکمیت فن آوری اطلاعات در شایسته سالاری مدیران دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 13 (44): 155-169.
Cheung C, Baun T, Wong  A. (2012). Relocating empowerment as a management concept for Asia. International Journal of Business Research, 65: 36-41.
Chun-Fang C, SooCheong (Shawn) J. (2008). The Antecedents and Consequences of Psychological Empowerment: The Case of Taiwan's Hotel Companies. Journal of Hospitality & Tourism Research, 32(1): 40-61.
Devrim Yilmaz O. (2015). Revisiting the Impact of Perceived Empowerment on Job Performance: Results from Front-Line Employees, TURIZAM, 19(1): 34-46.
Fatahi-Bayat GH, Goudarzi A, Goudarzi M. (2016). Study on Variables Influencing the Employee Empowerment Case Study: Industries of Markazi Province. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(5): 102-110.
Lana Xue Mei Lana, Chong Wei Ying (2015) The Mediating Role of Psychological Empowerment between Transformational Leadership and Employee Work Attitudes. Procedia - Social and Behavioral Sciences 172 ( 2015 ): 184 – 191.
Laschinger k S, Fingan J. (2005). Using Empowerment to Build Trust and Respect in the Workplace. Nose cone. 23(1): 1-13.
Littrell Romie F. (2007). Influences on employee preferences for empowerment practices by the ideal manager. International journal of intercultural relations, 1(31): 87-110.
Moye J, Melinda Henkin B, Alan Egley J R. (2006). Teacher-principal relationships. Exploring linkages between empowerment and interpersonal trust. Journal of Educational Administration, 43(3): 260.
Robbins T L, Crino M D, Fredendal L D. (2002). An Integrative Model of the Empowerment Process. Human Resource Management Review. 1(2).
Vilska J. (2007). The use of ICT as a component for the success of innovation in Spain, Catalonia. Trans-generational Approaches to Culture Barcelona Conference, Spain.