اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر یادگیری مشارکتی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، سازمان پژوهش و برنامه ریزی، پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان­مدار بر یادگیری مشارکتی دانش­آموزان دوره متوسطه اول انجام شد.
روش: روش پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. برای انجام پژوهش، از بین تمامی دانش­آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول منطقه 1 شهر تهران که در سال تحصیلی 98-1397 در مدارس دولتی این شهر مشغول به تحصیل بودند؛ 50 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس از مدرسه نرگس به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس دانش­آموزان گروه آزمایش طی 12 جلسه تحت آموزش راهبردهای هیجان­مدار قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه یادگیری مشارکتی استیفان (2007) بود که در سه مرحله پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری (یک‌ماهه) در هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرنی در نزم‌افزار SPSS24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته­ها نشان داد بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 P <). به این معنا که آموزش راهبردهای هیجان­مدار موجب افزایش یادگیری مشارکتی در دانش‌آموزان گروه آزمایش شده است. همچنین یافته‌های به دست آمده از آزمون بونفرنی نشان داد میزان اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان­­مدار در طی زمان دارای ماندگاری اثر است.
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر معنادار راهبردهای هیجان­مدار بر یادگیری مشارکتی دانش­آموزان، می­توان از این روش در موفقیت تحصیلی آن‌ها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها