تحلیل راهبردی و مقایسه ورزش همگانی بانوان شاغل و غیرشاغل شهر قم

نویسندگان

1 استادیار تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اوقات و فراغت و ورزش‌های تفریحی، گروه ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل راهبردی و مقایسه ورزش همگانی بانوان شاغل و غیرشاغل شهر قم با استفاده از مدلSWOT  بود.
روش‌شناسی: نوع پژوهش، توصیفی و جامعه آماری آن را کلیه­ بانوان بالای 15 سال شهر قم تشکیل می­دادند و حجم نمونه براساس جدول مورگان برابر با 384 نفر بود. روش نمونه­گیری تصادفی و از نوع طبقه‌ای بود. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق­ساخته مشتمل بر 20 سوال در زمینه بررسی قوت­ها و ضعف­های ورزش همگانی بانوان شهر قم بود که روایی آن به روش ضریب هماهنگی کندال (w) با توجه به نظر 10 تن از کارشناسان این حوزه و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 93/0 مورد تایید قرار گرفت. داده­های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون فریدمن،T مستقل) برروی نرم‌افزار SPSS-22 و در سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته­های پژوهش نشان داد که از دیدگاه زنان مورد مطالعه "کم هزینه بودن ورزش همگانی نسبت به ورزش قهرمانی" مهمترین نقطه قوت و "توجه کمتر به ورزش همگانی بانوان نسبت به آقایان"، مهم‌ترین نقطه ضعف بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین اولویت‌بندی نقاط قوت و ضعف، شهر قم در بین بانوان شاغل و غیرشاغل تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0< P < /span>).
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بانوان شاغل و غیرشاغل در مورد نقاط قوت و ضعف ورزش همگانی شهر قم نظرات یکسانی دارند و این امر نشان‌دهنده اهمیت ورزش همگانی در زنان است. 

کلیدواژه‌ها