پیش‌بینی بهداشت روان بر اساس مؤلفه‌های هوش هنری در دانش‌آموزان متوسطه اول استان مازندران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی بهداشت روان بر اساس مؤلفه­های هوش هنری در دانش­آموزان متوسطه اول استان مازندران، انجام شد.
روش شناسی:  این پژوهش، کاربردی، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه­آماری، کلیه دانش­آموزان متوسطه اول استان مازندران در سال تحصیلی 99–1398 به تعداد 124796 نفر بود که طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 375 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه محقق­ساخته هوش­هنری با 55 گویه و بهداشت روان امیدیان و علوی لنگرودی با 46 گویه بود که روایی سازه آن، با استفاده از روش تحلیل عاملی و مقدار پایایی از طریق ضریب­آلفای­کرونباخ به ترتیب برابر 94/0 و 92/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی و با استفاده از نرم افزار SPSS23 انجام شد.
یافته ها: یافته­ها نشان داد که رابطه معناداری بین هوش هنری و مولفه­های آن (استعداد هنری، نگرش هنری، ذوق هنری، فعالیت هنری، مهارت هنری و اقتصاد هنر) با بهداشت روان دانش­آموزان وجود دارد. مولفه­های هوش هنری، 61 درصد از بهداشت روان دانش­آموزان را تبیین (پیش­بینی) می­­نمایند. هم­چنین، مولفه ذوق هنری بیشترین سهم را در پیش­بینی بهداشت روان دانش­آموزان دارد.
نتیجه گیری: هوش هنری و هنر درمانی به عنوان یکی از ابزارهای تقویت و تخلیه هیجانات روانی و عاملی مهم در پیشگیری از بیماری‌های روانی و سلامت دانش آموزان می باشد.

کلیدواژه‌ها