دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی بهداشت روان بر اساس مؤلفه­های هوش هنری در دانش­آموزان متوسطه اول استان مازندران، انجام شد.
روش شناسی:  این پژوهش، کاربردی، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه­آماری، کلیه دانش­آموزان متوسطه اول استان مازندران در سال تحصیلی 99–1398 به تعداد 124796 نفر بود که طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 375 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه محقق­ساخته هوش­هنری با 55 گویه و بهداشت روان امیدیان و علوی لنگرودی با 46 گویه بود که روایی سازه آن، با استفاده از روش تحلیل عاملی و مقدار پایایی از طریق ضریب­آلفای­کرونباخ به ترتیب برابر 94/0 و 92/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی و با استفاده از نرم افزار SPSS23 انجام شد.
یافته ها: یافته­ها نشان داد که رابطه معناداری بین هوش هنری و مولفه­های آن (استعداد هنری، نگرش هنری، ذوق هنری، فعالیت هنری، مهارت هنری و اقتصاد هنر) با بهداشت روان دانش­آموزان وجود دارد. مولفه­های هوش هنری، 61 درصد از بهداشت روان دانش­آموزان را تبیین (پیش­بینی) می­­نمایند. هم­چنین، مولفه ذوق هنری بیشترین سهم را در پیش­بینی بهداشت روان دانش­آموزان دارد.
نتیجه گیری: هوش هنری و هنر درمانی به عنوان یکی از ابزارهای تقویت و تخلیه هیجانات روانی و عاملی مهم در پیشگیری از بیماری‌های روانی و سلامت دانش آموزان می باشد.

کلیدواژه‌ها

اصغرنژاد، طاهره؛ خداپناهی، محمد کریم و حیدری، محمود. (1382). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی، مسند مهارگذاری با موفقیت تحصیلی. مجله روان شناسی، 8(3): 226-218.
امیدیان، مرتضی؛ علوی لنگرودی، سید کاظم. (1387). بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی ابزاری جدید برای اندازه گیری بهداشت روانی. 31.
رشید، خسرو؛ حسنوند، فضل الله و یعقوبی، ابوالقاسم. (1396). ساخت و اعتباریابی آزمون هوش زیباشناسی. روش­ها و مدل­های روان­شناختی، 8(30): 88-69.
صادقی­سیاح، علی. (1391). نقش هنر درمانی در سازگاری تحصیلی، اجتماعی و هیجانی کودکان دارای اختلال یادگیری. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، 4(112): 44-37.
طاعتیان، سارا و اصغرزاده، علی. (۱۳۹۴). بررسی هوش دیداری فضایی و عوامل موثر بر آن. کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.
عاشوری، جمال. (1393). ارتباط خودکارآمدی، تفکر انتقادی، سبک های تفکر و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 22(3): 23-15.
عباسی، مریم؛ دانشور، نسیمه و کمالی، زهرا. (۱۳۹۵). نقش هنر در پرورش خلاقیت و ارتقای سلامت­روانی دانش­آموزان. اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، ساری، شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه.
فرخ نیا، الناز؛ سلیمانی، مهران. (1393). نقش ویژگی‌های شخصیتی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی سلامت روان دانش‌آموزان (دختر و پسر). مجله مطالعات ناتوانی. ۴ (۴) :۳۳-۴۲.
قنبرلو، سلمان؛ غلامعلی لواسانی، مسعود و اژه ای، جواد. (1394). رابطه خوش بینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. مجله روان شناسی، 19(3): 234-218.
نبوی، سیدصادق. (1392). زنبور عسل هم می­تواند استاد تو باشد/ نقش هنر در پرورش خلاقیت و ارتقای سلامت روانی دانش­آموزان. مجله رشد آموزش مشاور مدرسه، 8(4): 15-10.
ویسکرمی، حسنعلی؛ منصوری، لیلا و روشن­نیا، سمیه. (1396). اثربخشی نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 8(32): 62-39.
Bruffaerts R, Mortier P, Kiekens G, Auerbach R P, et all. (2018). Mental health problems in college freshmen: Prevalence and academic functioning. J Affect Disord, 1(225): 97-103.
Burns N, Grove S K. (2010). Understanding nursing research: Building an evidence-based practice. 5th Edition, Elsevier Health Sciences.
Elias M J, Bruene-Butler Z, Blum L, Schuyler T. (1997). How to launch a social  and emotional learning program. Educational Leadership, 54: 15–19.
Goleman D.(1995). Emotional intelligenc. Newyork: Bantum Books
Greene T, Gross R. Amsel L, Hoven C W. (2018). The mental health of children and adolescents exposed to 9/11: Lessons learned and still to be learned. World Trade Center Pulmonary Diseases and Multi-Organ System Manifestations, 5: 121-136.
McLaughlin G W, Brozovsky P V, McLaughlin J S. (1998). Changing perspectives  on student retention: A role for institutional research. Research in Higher Education,  39: 1–17.
Mohajer, S. (1996). The importance of aesthetics, Literature and Languages. Chista journal, 130: 797-800.
Organization W O H. (2011). Río political declaration on social determinants of health. Rio de Janeiro, Brazil 21.
Pasi R J. (1997). Success in high school and beyond. Educational Leadership, 54: 40–42.
Reed M I. (1984). MANAGEMENT AS A SOCIAL PRACTICE, Journal of management studies, 21(3): 273- 285.
Salovay P. Mayer J D. Caruso D. (2002). The positive psychology of emotional intelligence. in C. R. snyder and S. J. lopes (Eds.), Handbook of positive.
Wyatt T J, Oswalt S B, Ochoa Y. (2017). Mental health and academic performance of first-year college students. International Journal of Higher Education, 6(3): 178-187.
Zhang X, Yeung T S, Yang Y, Chandra R M, et all. (2019). Cross-cultural approaches to mental health challenges among students. The Massachusetts General Hospital Guide to Depression.